Profil školy Školský vzdelávací program Školský poriadok Organizačná štruktúra základnej školy Zákon o ochrane osobných údajov

O škole

Profil školy


V školskom roku 2018/2019 navštevuje  našu školu 645 žiakov : Primárny stupeň sa vyučuje v 22 triedach, nižší stredný stupeň  v 10 triedach. 28 žiakov plní povinnú školskú dochádzku v 4 špeciálnych triedach.

V školskom roku 2018/2019 vyučuje 49 učiteľov a 6 asistenti učiteľa sa spoločne podieľajú  na  harmonickom rozvoji osobnosti žiaka so zameraním na rozvoj čitateľskej, finančnej gramotnosti a environmentálnej výchovy.

Škola organizuje  rôzne kultúrne a športové mimoškolské podujatia. Zvýšenú pozornosť  škola  prostredníctvom školskej psychologičky a sociálneho padagóga, ako aj samotných pedagógov venuje integrovaným žiakom a  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola vytvorila štyri špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant A.

Učitelia pripravujú na olympiády a súťaže žiakov v záujmových útvaroch zastrešených v Centre voľného času, ktoré je integrálnou súčasťou Základnej školy, Kluknava 43.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria