• Helen Doron English

  Helen Doron English

  Dňa 19. októbra 2018 sa 7 žiakov zo 7. A triedy zúčastnilo ukážkovej hodiny v jazykovej škole Helen Doron English v Širokom.

  Helen Doron, lingvistka a pedagogička, urobila zásadný prevrat vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka. Jej cieľom je maximalizovanie schopností učenia detí každého veku, a vytváranie prvotriednych vyučovacích programov pre deti. Helen a jej vývojový tím pokračujú v priekopníckej činnosti v oblasti vyučovania cez emocionálny, fyzický, kreatívny a intelektuálny rast.

  Už takmer 2 milióny detí sa učí angličtinu metódou Helen Doron a naši žiaci si vyučovaciu hodinu v štýle Helen Doron zažili na vlastnej koži. Spočiatku ostýchavo, ale postupne sa osmelili a zapájali sa do jednotlivých hrových aktivít. Celá hodina prebiehala v anglickom jazyku a jej hlavnou črtou bolo rýchle striedanie aktivít, aby sa udržala pozornosť žiakov. Lektorka pri výučbe nevyužila len množstvo pripraveného učebného materiálu, napríklad hraciu kocku, pracovné listy, kartičky, pieseň, ale aj samotné prostredie triedy – výzdoba, plagáty, dokonca aj dvere učebne. Neustále nenásilnou formou žiakov nabádala, aby komunikovali v anglickom jazyku.

  Žiakom sa hodina páčila a určite sa podobné aktivity budú používať aj vo vyučovacom procese v našej škole.

  Helen Doron English ponúka kurzy šité na mieru pre tínedžerov od 12 do 19 rokov.
  Pokrývajú 4 úrovne jazykovej zdatnosti Spoločného európskeho rámca pre jazyky. Podporujú školské učivo, pripravia na maturitné skúšky. Z prázdninových kurzov sú to - Cesta okolo sveta (I am the World) pre deti od 4 do 10 rokov, Malí divadelníci (English through Drama) pre deti od 6 do 12 rokov a Leto s kóliou Polly (Polly the Collie) pre deti od 4 do 6 rokov.

  Bližšie informácie získate na emailovej adrese: martina_krescankova@hotmail.com

  Zapísala: PaedDr. Stanislava Kolářová, učiteľka

  Do galérie Helen Doron English boli pridané fotografie.

 • Jakľofski bicigeľ

  Jakľofski bicigeľ

  Dňa 18. októbra 2018 sa konali cyklistické  preteky, ktoré zorganizovala Základná škola v Jaklovciach v spolupráci s obcou Jaklovce.

  Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy: žiak 6. A triedy – Peter Pongó, žiaci 7. A – Martin Franko, Jakub Ščerbák, žiaci 8. A – Jakub Čarnoký, Andrej Franko, Dominik Michlík a žiaci 9. A triedy – Patrik Čech, Ľubomír Haľko, Šimon Krajník a Jaroslav Žec. Hneď po príchode nás privítala p. riaditeľka PaedDr. Drahoslava Pindrochová a usporiadateľ Miroslav Kočík. Hneď sme si všimli, že účasť je hojná. Súťaže sa zúčastnilo spolu 6 škôl gelnického okresu. Žiaci pretekali v 3. kategóriách: I. kategória – 7-8 rokov, II. kategória – 9-11 rokov, III. kategória – 12-15 rokov. Predjazdcom všetkých kategórií bol Florián Papcun – majster Slovenska v MTB XCE, kategória kadeti.

  Všetci naši zúčastnení žiaci boli zaradení do III. kategórie, v ktorej súťažilo spolu 33 jazdcov. Účastníci boli odmenení drobnou cenou, aj sladkou odmenou. A víťazom III. kategórie sa stal Šimon Krajník z 9. A., ktorý získal zlatú medailu, diplom a ďalšie pekné ceny.  Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročnik tejto súťaže.

  Zapísala: PaedDr. Stanislava Kolářová, učiteľka

  Do galérie Jakľofski bicigeľ boli pridané fotografie.

 • Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia - exkurzia v Múzeu Spiš v Spišskej Novej Vsi

  Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia - exkurzia v Múzeu Spiš v Spišskej Novej Vsi

  Rok 2018 je významným medzníkom v našich dejinách. Pripomíname si v ňom rad významných výročí, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj a smerovanie nášho národa.

  Príkladom toho  je mesiac október, ktorý je známy nielen ako mesiac úcty k starším, ale z pohľadu histórie i celospoločenského diania je dôležitým míľnikom na ceste budovania spoločného štátu. Práve 28. október 2018 je dňom 100. výročia vzniku Československej republiky – prvej spoločnej vlasti českého a slovenského národa. Následné politické dianie umožnili sebaurčovacie právo Slovákov, ktoré zakotvili do prijatého dokumentu z 30. októbra 1918 známeho ako Martinská deklarácia alebo Deklarácia slovenského národa. Historickú dôležitosť tohto dňa potvrdila NRSR jeho vyhlásením za štátny sviatok.

  Pri tejto príležitosti sa žiaci V. B triedy pod vedením triednej učiteľky PhDr. Eriky Bačovej a pani učiteľky Mgr. Anny Vlčekovej zúčastnili dňa 18. októbra 2018 exkurzie do Múzeá Spiš v Spišskej Novej Vsi. Jej cieľom bol interaktívny program s názvom ,,Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia“. V prvej časti nám bola poskytnutá odborná prednáška s názvom ,,Vznik Československa a Spiš“ so zreteľom na obdobie a udalosti v ňom, ktoré viedli k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. Obohatením výkladu lektora bolo spomenutie významných osobností , ktoré stáli pri jej zrode a priblíženie daného obdobia so zreteľom na náš región Spiš. Prednáška bola spestrená prezentáciou, prostredníctvom ktorej mali žiaci možnosť oboznámiť sa s mapou Československa, s vtedajšou dobovou tlačou, pamätníkmi významných osobností tohto obdobia v našom regióne, s územnosprávnym členením Spišskej župy a vzhľadom vtedajších centier  jednotlivých spišských miest.

  V ďalšej časti sme sa presunuli na výstavu, ktorá bola rozdelená do troch častí. V prvej časti sme mali možnosť vidieť listinu Deklarácie slovenského národa, prepožičanú z Národného múzeá, dobovú tlač, spôsoby vtedajšieho vyučovania v  školách a vypočuť si autentické nahrávky osobností, ktoré stáli pri zrode spoločnej republiky - T. G. Masaryka, E. Beneša, M. R. Štefánika a V. Šrobára. V druhej časti sme sa ,,preniesli“ do ďalšieho významného obdobia našich dejín – do roku 1968. V  roku 2018 si  pripomíname okrúhle 50. výročie ,,Pražskej jari“. Táto časť výstavy bola venovaná predovšetkým významnej osobnosti vtedajšieho obrodného procesu v spoločnosti - Alexandrovi Dubčekovi. Súčasťou výstavy boli ukážky fotografií poukazujúce na módny štýl tohto obdobia a premietanie krátkych čiernobielych dobových dokumentov. Posledná časť výstavy bola venovaná 25. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Žiaci mali možnosť bližšie sa zoznámiť s pôsobením prvého prezidenta, členmi vlády i parlamentu a s dobovou tlačou tohto obdobia.

  Je škoda, že výstavu nemôžeme zdokumentovať aj vo fotogalérii školy, pretože pre množstvo originálnych historických a unikátnych materiálov bolo fotografovanie zakázané.

  Po skončení exkurzie, plní obsiahlymi poznatkami sme sa prešli čarovným zákutím centra mesta, ktoré sme ukončili bohatým obedom, počas ktorého nechýbali zvedavé otázky, vyjadrenia pocitu radosti a prekvapenia z plných tanierov.

  Aj napriek tomu, že uvedená téma výstavy nie je súčasťou učebných osnov piatakov, vďaka fundovanému a empatickému prístupu lektora exkurzia splnila svoj cieľ a svojim obsahom prispela do vienka historického poznania žiakov. Zároveň poukázala, že takéto podujatia, aj keď nie sú súčasťou vyučovacieho procesu v danom ročníku prispievajú k vyvolaniu záujmu žiakov o historickú minulosť a sú nositeľmi poznania do budúcnosti.

  Zapísala: PhDr. Erika Bačová, učiteľka

  Do galérie Exkurzia v Múzeu Spiš v Spišskej Novej Vsi boli pridané fotografie.

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ /TPPZ/

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ /TPPZ/

  Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl.

  V školskom roku 2018/2019 sa testujú len žiaci prvých ročníkov! Najneskôr do 31.10.2018. TPPZ sa v našej škole uskutočnilo dňa 16. októbra 2018. Testovaných bolo 71 žiakov. Celá akcia prebehla v súlade s metodikou testovania k identifikácii športového talentu, pri ktorej bola dodržaná organizačná schéma:

  • 1 administrátor /zodpovedná osoba za testovanie/
  • 7 examinátori /učitelia rozhodcovia/
  • testovaní žiaci /minimálne 6 testovaných žiakov v skupine/
  • 2x dozor, zapisovatelia
  • predpísané športové potreby a pomôcky
  • telocvičňa  min. 24x12 m

  Časový rozpis a organizácia testovania prebehla v predpísaných 4 cykloch:

  1. cyklus: A - Predklon v sede s dosahovaním, B - Ľah - sed, C - Skok do diaľky z miesta a výdrž v zhybe nadhmatom, D - Zostava s tyčou, E - Kotúľanie 3 lôpt po predpísanej dráhe
  2. cyklus: F -  Člnkový beh 4x10 m/
  3. cyklus: G - Vytrvalostný stupňovaný člnkový beh na 20 m/
  4. cyklus: H -  Vlajková naháňačka/

  Pred samotným testovaním bola žiakom zmeraná ich telesná váha a výška. Pred každým testom administrátor vysvetlil a predviedol ukážku danej disciplíny pre každú jednotlivú skupinu. Nad správnosťou prevedenia jednotlivých cvikov dohliadali určení examinátori. Všetky disciplíny boli pre žiakov veľmi zaujímavé, prejavil sa u nich veľký zmysel pre súťaživosť a v mnohých prípadoch dosiahli žiaci aj veľmi hodnotné výkony. Ale taktiež sa u niektorých odhalili aj menšie, či väčšie pohybové rezervy. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady /silové, vytrvalostné atd.../. Výsledky budú  zapísané, spracované a vyhodnotené v ISTŽ /informačný systém testovania žiakov/.

  Zapísal: Mgr. Marcel Hudák, učiteľ

  Do galérie Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ /TPPZ/ boli pridané fotografie.

 • XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale

  XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale

  XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale sa tento rok konal na multifunkčnom ihrisku v obci Granč-Petrovce.

  Organizátor podujatia mjr. JUDr. František Puškár reprezentujúci Asociáciu policajtov vo výslužbe na toto vydarené športové podujatie pozval  12. októbra 2018 aj našu školu. Do turnaja bolo prihlásených osem družstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Naše družstvo „ZŠ Kluknava“, tento rok stálo na pomyselnom pódiu a v silnej konkurencii obsadilo krásne 3. miesto. Našu školu reprezentovali: p. Milan Voda, Mgr. Cyril Krinický, Ing. Peter Cenký, Mgr. Marcel Hudák, Mgr. Jaroslav Filip. Za vzornú reprezentáciu školy menovaným patrí veľké poďakovanie.

  Rovnako aj touto cestou ďakujeme organizátorom podujatia a tešíme sa na ďalší ročník.

  Zapísal: Mgr. Cyril Krinický, zástupca RŠ

  Do galérie XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale boli pridané fotografie.

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu

  V dňoch 24.-28. septembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili športových aktivít spojených s Európskym týždňom športu 2018, ktorého koordinátorom bolo Národné športové centrum menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Žiaci prvého stupňa našej školy navštívili začiatkom septembra v rámci tohto celoeurópskeho projektu  dopravné ihrisko v Poprade a žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka si celý týždeň zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti na krytej plavárni v Krompachoch. Tejto medzinárodnej akcie sme sa zúčastnili aj v minulom roku a ak projekt bude pokračovať, tak už teraz plánujeme aktivity na budúci ročník.

  Zapísal: Mgr. Vladimír Koňak, učiteľ

  Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

  S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

  V našej škole sme v tomto roku oslávili EDJ tvorivou aktivitou, ktorej cieľom bolo navrhnúť design trička s nápisom v jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú a to v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku.  Najkreatívnejšie tričká sme vystavili na centrálnych nástenkách oboch pavilónov. Ďakujem za inšpiratívne nápady všetkým zúčastneným žiakom a učiteľom, ktorí sa do osláv EDJ touto aktivitou zapojili.

  Zapísala: PaedDr. Stanislava Kolářová, učiteľka

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Naši žiaci sa dňa 26. septembra 2018 zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu.

  Pretek sme absolvovali v areáli futbalového ihriska v Helcmanovciach. Žiaci podali výkony na hranici svojich možnosti a svojim správaním výborne reprezentovali našu základnú školu a obec Kluknava. Za vzornú reprezentáciu si žiaci zaslúžia pochvalu. Žiaci dosiahli nasledové výsledky: žiaci základných škôl - Daniel Regrút 4. miesto (09:38), Ľuboš Haľko 12. miesto (10:20), Marián Nemčík 26. miesto (11:41), žiačky základných škôl - Vanesa Vyšňovská 18. miesto (08:51), Liana Čechová 25. miesto (10:08), Monika Magdová 26. miesto (10:10).  

  Zapísal: Mgr. Jozef Baluch, učiteľ

  cezpolny-beh-vysledky-zs_(3).doc​​​​​​​

  Do galérie Okresné kolo v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

 • Cyklotúra Kluknava - Krompachy

  Cyklotúra Kluknava - Krompachy

  Dňa 21. septembra 2018 sa 8 žiakov 9. A triedy zúčastnilo cyklotúry Kluknava – Krompachy, v rámci ktorej sme si pozreli aj Krompašské trhy.

  Počasie nám prialo, bolo príjemne teplo a slnečno, žiaci disciplinovane bicyklovali jeden za druhým v bezpečnej vzdialenosti, dodržiavali všetky dopravné značenia, venovali pozornosť jazde a dodržiavali všetky pokyny dozor konajúcej p. učiteľky Kolářovej a p. učiteľa Filipa. Všetci zúčastnení boli odmenení nielen príjemnými pocitmi z vydareného popoludnia, ale aj malým darčekom. Ďakujem zúčastneným žiakom, aj p. učiteľovi Filipovi za spoluprácu.

  Zapísala: PaedDr. Stanislava Kolářová, učiteľka

  Do galérie Cyklotúra Kluknava - Krompachy boli pridané fotografie.

 • Didaktické hry v elokovanom pracovisku Richnave

  Didaktické hry v elokovanom pracovisku Richnave

  Dňa 19. septembra 2018 sa v elokovanom pracovisku v Richnave uskutočnili didaktické hry,

  počas ktorých si žiaci nultých a prvých ročníkov a špeciálnych tried rozvíjali a upevňovali poznatky z dopravnej výchovy, ochrany človeka a zdravia, ochrany prírody formou rôznych edukačných aktivít so svojimi pedagógmi.., a taktiež si zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Svoju zdatnosť taktiež dokázali aj poznávacou vychádzkou v peknom prostredí širšieho okolia Richnavy.

  Zapísal: Mgr. Marcel Hudák, učiteľ

  Do galérie Didaktické hry v elokovanom pracovisku Richnave boli pridané fotografie.

 • Garuďipen/rómske hádanky I. – hádankárska súťaž

  Garuďipen/rómske hádanky I. – hádankárska súťaž

  V dňoch 13. a 14. septembra 2018 sa konala v školskej knižnici pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva (14. 9.) netradičná školská hádankárska súťaž určená pre žiakov 2. stupňa pod názvom „Garuďipen/rómske hádanky I.“.

  Každú triedu reprezentovali dvojčlenné družstvá žiakov. V hádankárskej súťaži mali žiaci možnosť bližšie sa oboznámiť s fondom folklórnej tvorby (krátkymi žánrami ústnej ľudovej slovesnosti) Rómov, ktoré tvoria romipen („rómstvo“). Hádankári sa najprv potrápili s desiatimi hádankami z listu na čas. Potom nasledovalo spoločné lúštenie 25 hádaniek v časovom limite preborovým spôsobom. Cieľom osvetovej aktivity bolo prezentovať bohatosť a pestrosť rómskeho folklóru (ústnej ľudovej slovesnosti) a sprístupniť žiakom kultúrne dedičstvo Rómov. Prezentované hádanky/garude lava žiakom poskytli reálnu predstavu o obraze tradičnej rómskej kultúry. Rómskymi hádankami prameniacimi z kultúrneho dedičstva Rómov sa mohli žiaci rómskeho etnika otestovať tradičnými testami z materinského jazyka ako aj zo znalosti romipen. Hádankársku súťaž prekvapivo vyhrali nerómske žiačky 9. A triedy v zložení G. Čižmariková a N. Fabinyová, ktoré boli vyzbrojené najlepšou logikou, predstavivosťou, hádankárskym kumštom a umom. Celkové poradie družstiev v súťaži bolo nasledovné:

  1. miesto žiaci 9. A triedy                                             6. miesto žiaci 6. A triedy

  2. miesto žiaci 8. A triedy                                             7. miesto žiaci 7. A triedy

  3. miesto žiaci 6. B triedy                                             8. miesto žiaci 5. A triedy

  4. miesto žiaci 5. B triedy                                             9. miesto žiaci 6. C triedy

  5. miesto žiaci 7. B triedy                                             10. miesto žiaci 8. B triedy

  Víťazom týmto blahoželáme a tešíme sa na ďalšie pokračovania hádankárskej súťaže so slovami: ... Phenav tuke ajse garude lava, so len na džaneha avri te učharel/Dám ti hádanku, ktorú nebudeš vedieť vylúštiť...

   

  Zapísal: Mgr. Jaroslav Filip, sociálny pedagóg

 • Detské dopravné ihrisko

  Detské dopravné ihrisko

  Dňa 6. septembra 2018 žiaci 3. A a 4. A navštívili Detské dopravné ihrisko v Poprade.

  Inštruktor Dopravnej výchovy im vysvetlil základné pravidlá. Žiakov sme rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina si upevňovala  svoje vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy praktickou jazdou na bicykli alebo kolobežke a druhá si ich upevňovala didaktickou hrou na chodcov. Skupiny sa v pravidelných intervaloch striedali. Žiaci si tak mohli prakticky vyskúšať reálne dopravné situácie s dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou. Po prvotných malých zaváhaniach to zvládli veľmi pekne a návšteva DDI sa im veľmi páčila.

  Zapísala: Mgr. Adriana Fabinyová, koordinátor dopravnej výchovy

  Do galérie Detské dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vážený pán starosta, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

  Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2018/2019. 

  Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov..... Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie..... Škola nie je len vzdelávanie, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

  Dovoľte, aby som hneď v úvode poďakovala bývalým kolegyniam, Mgr. Helene Kováčovej a Mgr. Anete Ondášovej, ktoré zmenili pôsobisko a popriala im veľa úspechov no novom pracovisku. Zároveň srdečne vítam nové sily, ktoré budú v tomto školskom roku pôsobiť u nás, a to: Mgr. Katarína Baráthová, Mgr. Viera Kleinová, Bc. Anna Straková, Mgr. Michaela Hvizdošová a Mgr. Branislav Kušnír.

  Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorých výborne na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej školy. Pri zápise boli pasovaní za ozajstných žiakov našej základnej školy. Pozrite sa okolo seba, milí prváci, toto  všetko sú vaši spolužiaci...... Vitajte v našej školskej rodine..... Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete...... Sľubujeme vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa nových poznatkov.....  Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí na to, akých máme skvelých prvákov.

  Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, matematiky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie cudzích jazykov, spomienky na predkov a zvyky regiónu v originálnych predmetoch školského vzdelávacieho programu. Už teraz sa tešíme na farebné, zaujímavé  projekty, v ktorých dokazujete každoročne svoju kreativitu.

  Milí naši deviataci, čaká vás náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. ...Držíme vám vo všetkom palce a veríme, že budeme na vás pyšní.

  Milí žiaci, tak ako už po mnoho rokov vám my, učitelia, budeme aj naďalej vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale rovnako musím povedať, že od prvého dňa sme školou s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu.... veríme, že si budete navzájom nápomocní a láskaví.

  Milí naši najmenší, teší sa na Vás pani vychovávateľka v ŠKD, ktorá pre vás pripravila výchovný program s radosťou do sveta hier. Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod, a ktorí vám pripravili prostredie na váš príchod. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy, materskou školou a inými organizáciami v obci i mimo nej.

  Milí moji kolegovia, vám prajem veľa síl do nového školského roka a pracovnej pohody, úsmev na tvárach a radosť z práce, ktorá je tak nesmierne namáhavá a náročná....a hlavne často krát ostáva nepochopená.... Verím, že aj vám sa vytvorí priaznivé pracovné prostredie, v ktorom budete rozvíjať svoje tvorivé myslenie v prospech našich žiakov....

  Na záver prajem všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.....

   

  RNDr. Jela Zimmermennová

  riaditeľka školy

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Prajem príjemné slávnostné  dopoludnie všetkým... Dovoľte mi privítať pána starostu, pána farára, pána kaplána, vás  moje milé kolegyne a kolegovia a samozrejme vás milí žiaci....!!!!!

  Údel letných prázdnin je už raz taký, že ich začiatok i koniec sprevádzajú prejavy riaditeľov, starostov, primátorov, a aj ministrov..... Čím si to práve tieto prázdniny zaslúžili... Myslím, že je to výnimočný čas, kedy opäť  v  posledný júnový deň si my všetci  odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce....

   Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe kvetov a rodičia v úsmeve svojich detí.... Dovoľte mi v prvom rade poďakovať všetkým zamestnancom školy, ako pedagogickým za ich usilovnú a obetavú prácu, za lásku a čas, ktorý venujú svojim zverencom... odovzdávame im kúsok seba...tak aj nepedagogickým zamestnancom, lebo ich práca je často krát v skrytosti... 

  Ďakujme pánu starostovi a obecnému úradu za spoluprácu, za trpezlivosť, možno aj s prešľapmi, ale  o to viac sa budeme snažiť v novom školskom roku.... Ja osobne ďakujem pánom zástupcom, že sme sa spoločne  trpezlivo  navzájom dopĺňali celý školský rok a spoločne s vami milí kolegovia dobojovali ďalší školský rok do úspešného konca....  Ďakujem Rade rodičov pri základnej škole, Rade školy za výbornú spoluprácu, ústretovosť, a som presvedčená, že s dobrými výsledkami...

  Uplynulo 10 mesiacov spoločnej práce...

  Tak nás i žiakov a ich rodičov uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo.....Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2017/ 2018 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy         i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné ... spoločne sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh, ale aj  práce i dodržiavaním školského poriadku.... a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života....

   Vyľakaní prváci sa v laviciach  zmenili na sebavedomých žiakov našej školy.... Naučili sa čítať, písať, počítať...  prežili veselé aj smutnejšie chvíle, možno sa im niekedy ani nechcelo ráno vstať... ale prebojovali sa do krásneho  konca...a my sa tešíme s nimi....

  Ale máme aj triedy, s ktorými sa musíme rozlúčiť....

   Myšlienky  patria  našim ôsmakom a deviatakom.  Boli sme s nimi v dobrom aj zlom, prežili sme veľa pekných aj namáhavých chvíľ.... tešili sme sa aj plakali, hladkali aj karhali... prirástli nám k srdcu a ťažké sú slová rozlúčky...  Takmer s každým z nás majú nejaký zážitok...„Želáme  im veľa šťastia na ceste za ďalšími vedomosťami. Nech ich rozhodnutie je správne a nech reprezentujú svoju domovskú školu, aby tak robili radosť svojim rodičom aj učiteľom...bude ich to sprevádzať celým životom... “

  Slová rozlúčky patria aj našim kolegom...Ďakujeme za to, že sme mali možnosť prežiť spoločné chvíle, ale je čas sa rozlúčiť a pánom kaplánom Gajdošíkom. Pánom učiteľom Štefanom Novotným. Ďakujeme.

  Veríme, že čas letných prázdnin, čas dovoleniek  prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov, chvíle strávené s rodinou a priateľmi  a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.... Príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi...

  RNDr. Jela Zimmermannová, riaditeľka školy

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Retro párty

  Retro párty

  Dňa 26. júna 2018 sa na našej škole po roku konala Retro párty.

  Tak ako minulý rok, aj tento rok si žiaci pripravili krátke prezentácie o významných udalostiach, móde, hudbe, architektúre či rôznych zaujímavostiach. Piataci predstavili 50-te roky, šiestaci 60-te a tak to pokračovalo až po deviatakov, ktorí predstavili 90-te roky. Samozrejme žiaci aj niektorí učitelia prišli oblečení v štýle retro. Potom nasledovala tancovačka, kde sme si zaspomínali na hity, ktoré "nehrdzavejú". 

  Zapísal: Ing. Peter Cenký, zástupca RŠ

  Do galérie Retro párty boli pridané fotografie.

 • Didaktické hry a účelové cvičenie

  Didaktické hry a účelové cvičenie

  Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnili v areáli školy didaktické hry pre žiakov prvých až štvrtých ročníkov.

  Cieľom didaktických hier bolo rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane, zdravia a ochrane životného prostredia, bezpečné správanie sa v prírode a na cestných komunikáciách. Žiaci súťažili na jednotlivých stanovištiach v týchto v oblastiach: riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, športovo – pohybová výchova, výchova k bezpečnému správaniu. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci III. A a IV. A triedy. Na druhom mieste žiaci II. A triedy a na treťom žiaci IV. C triedy.

  Žiaci II. stupňa začali didaktické hry podobne ako žiaci I. stupňa vyhlásením poplachu všeobecné ohrozenie. Všetci žiaci a zamestnaci školy sa museli presunúť na multifukčné ihrisko. Po úspešnej skúške evakuácie z budovy školy sa žiaci II. stupňa presunuli na futbalové ihrisko, kde plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Zvíťazilo družstvo IX. A triedy.

  Zapísala: Mgr. Miroslava Ferencová, Mgr. Anna Rigdová, učiteľky

  Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

 • Školský výlet I. A

  Školský výlet I. A

  Dňa 20. júna 2018 sa žiaci 1. A spolu s triednou učiteľkou a niektorými rodičmi vybrali na výlet do blízkeho Víťaza do oddychového centra Slaná voda.

  Deti si poopekali klobásky, pochutnali na chutnom guláši. Počasie nám prialo, preto sme si mohli zahrať rôzne loptové hry, zasúťažiť si v peknom prostredí blízko lesa. Domov sme sa vrátili podvečer unavení, ale šťastní a spokojní z príjemne stráveného dňa.

  Zapísala: Mgr. Viera Bednárová, učiteľka

  Do galérie Školský výlet I. A boli pridané fotografie.

 • Školský výlet IX. A

  Školský výlet IX. A

  My deviataci sme si vybrali do nášho hlavného mesta Bratislavy.

  Do Bratislavy sme cestovali vlakom 5-6 hodín. Po príchode do Bratislave sme sa išli pozrieť do Prezidentského paláca, v ktorom bolo veľa zaujímavých miestností. Síce sme sa neodfotili s prezidentom, ale darček sme odovzdali. Po pozretí Prezidentského paláca sme sa išli ubytovať na Hostel. Keď sme sa ubytovali, sme išli do Národnej rady Slovenskej republiky. Stretli sme tam veľa známych ľudí a poslancov. Po Parlamente sme išli naspäť na Hostel obliekli sme sa do spoločenských vecí a vybrali sme sa do divadla. V divadle hrala známa herečka Natália Puklušová. Po skončení divadelnej hry sme počkali pani herečku, s ktorou sme mali možnosť odfotiť v miestnosti. Večerné mesto bolo veľmi krásne, mali sme možnosť spoznať naše hlavné mesto a históriu nášho mesta. Na druhý deň sme navštívili Úrad vlády SR, kde sme mali možnosť vidieť kde pán premiér rokuje o dôležitých otázkach nášho života. Po skončení prehliadky sme sa vybrali peši do nákupného centra. V nákupnom centre sme stretli veľa známych ľudí napríklad: Terezu Maškovú (výherkyňa Superstar 2018), Jozefa Vajdu, Dávida Krajčíka (Oliver zo seriálu Naši), Mariána Labudu ml, Romana Pomajba, Borisa Kollára a mnoho ďalších. V Bratislave sa nám veľmi páčilo, bolo to zaujímavé. Vo večerných hodinách sme sa vrátili naspäť. Aj keď bola cesta trochu únavná, výlet bol fantastický.

  Zapísali: žiaci IX. A triedy

  Do galérie Školský výlet IX. A boli pridané fotografie.

 • Predstav si svoj hrad

  Predstav si svoj hrad

  Aj žiačky našej školy sa úspešne zapojili do regionálnej súťaže, ktorú vyhlásilo „Banícke múzeum v Gelnici“.

  Za vyhotovenie predstavy o „Richnavskom hrade“, bola ocenená žiačka VI. A triedy Monika Magdová a za skupinovú prácu boli ocenené žiačky III. B triedy – Dominika Gabčová, Dominika Tulejová, Nikola Kotlárová, Antónia Dunková, Valéria Tulejová. Výtvarné práce spolu so žiakmi pripravovala pani učiteľka Mgr. Adriana Mižigárová. Ďakujeme a srdečne blahoželáme !

  Zapísala: Mgr. Adriana Mižigárová, učiteľka

  Do galérie Predstav si svoj hrad boli pridané fotografie.

 • Spišské športové hry detí a mládeže

  Spišské športové hry detí a mládeže

  Dňa 8. júna 2018 sa naša škola zúčastnila XXII. ročníka Spišských športových hier detí a mládeže s medzinárodnou účasťou, ktoré  bolo slávnostne otvorené na futbalovom štadióne v SNV.

  Po ňom sa konal štafetový beh na 4 x 300 m, v ktorom sme sa umiestnili na peknom 3. mieste v zložení: M.Bodnár, F. Kurilla, N. Fabinyová, G. Čižmariková. Keďže sme boli prihlásení na súťažné disciplíny v atletike, premiestnili sme sa na atletický štadión do Levoče. Umiestenie žiakov: beh na 600 metrov - 1. miesto Martin Bodnár, vrh guľou - 2. miesto Martin Bodnár, skok do diaľky - 3. miesto Gabriela Čižmariková. Úspešným víťazom gratulujeme. Žiakov na športové hry pripravovali Mgr. A. Rigdová a Mgr. V. Koňak.

  Zapísala: Mgr. Anna Rigdová, učiteľka

  Do galérie Spišské športové hry detí a mládeže boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria