Rodič je povinný... Práva rodičov... Rodičovské združenie Hospodárenie RZ Sponzori RZ Štatút RZ Poukázanie 2% z dane

Rodič je povinný...

Rodič je povinný...

- Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Za neplnenie tejto povinnosti môže rodič alebo zákonný zástupca dostať pokutu až 100 €.

- Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.- Ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín.

- Ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.

- Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.

- Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.
- Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovských združení.
- Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.

 

Zdroj:www.modernaskola.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria