Záujmové útvary Školský poriadok CVČ Výchovný program CVČ

Záujmové útvary

Zoznam záujmových útvarov CVČ 2017-2018.pdf

Časový rozvrh záujmových útvarov CVČ 2017-2018.pdf


Popis záujmových útvarov

Ekoturista (ZU č. 2, Mgr. Monika Čechová)

Čerstvý vzduch a príroda priaznivo pôsobí na naše zdravie, duševnú kondíciu a celkovú imunitu. V ZÚ „Eko turista“ sa snažíme poskytovať priestor na uvoľnenie po čase strávenom v škole. Jeho úlohou je tiež prispieť k rozšíreniu poznatkov o prírode. Zahŕňa v sebe starostlivosť o prírodu, poznávanie prírody, ochranu prírody a zdravia človeka, pohybové aktivity v prírode. Október nám doprial veľa pekných jesenných dní, ktoré sme využili na vychádzky, pozorovanie a poznávanie prírody, na rôzne didaktické hry, zber pestrofarebných listov, prírodnín a plodov stromov, z ktorých potom žiaci vytvárať krásne práce. Cieľom aktivít bolo citlivo utvárať kladný vzťah žiakov k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatniť návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú. Cieľom tiež bolo, aby si žiaci budovali citový vzťah k prírode, ktorá nám toho toľko poskytuje.

Fotogaléria


Enviromentálny (ZU č. 4, Mgr. Marta Vendráková)

Náš záujmový útvar je zameraný na poznávanie prírody,jej ochranu,ale aj výrobu rôznych vecí zo separovaného odpadu a tak k ochrane našej planéty recykláciou surovín. Poznávame a pestujeme bylinky a zeleninu.Pridajte sa k nám a chráňte našu planétu!

Fotogaléria


Virtuálny svet (ZU č. 6, Mgr. Viera Lovasová)

V našom  počítačovom krúžku, ktorý sme si pomenovali Virtuálny svet je tak super,,že v ňom nie je už ani jedno voľné miesto. My, keďže nemáme doma vlastné počítače, ale  chceme tiež kráčať  s dobou, zaoberáme sa takými  aktivitami s počítačmi, pri ktorých si okrem zábavy zopakujeme kopec užitočných vecí o práci s počítačom, ktoré sme sa naučili na vyučovaní.

Fotogaléria


Hravá slovenčina (ZU č. 9, Mgr. Anna Kaprálová)

Cieľom záujmového útvaru s názvom Hravá slovenčina v školskom roku 2017/2018 je prehĺbiť, upevniť a zosumarizovať vedomostí z učiva slovenského jazyka nadobudnutého na druhom stupni základnej školy, resp. na nižšom strednom vzdelávaní (podľa ŠkVP ISCED 2). Záujmový útvar Hravá slovenčina je určený výhradne pre žiakov deviateho ročníka s cieľom čo najdôkladnejšie ich pripraviť na celoslovanské testovanie žiakov deviateho ročníka, tzv. TESTOVANIE 9.

Plán činnosti krúžku.doc


Folklór I. st. (ZU č. 10, Mgr. Viera Bednárová)

Folklórny krúžok je zameraný na tanečnú a spevácku prípravu žiakov I.stupňa. Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti ľudových tancov a piesni nielen z regiónu Spiš, ale aj iných regiónov. Žiaci sa zoznámia s ľudovými tradíciami a zvykmi. Svoje tance a piesne môžu prezentovať na školských akciách ako je Úcta k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek a podobne.

Fotogaléria


Kniha môj priateľ (ZU č. 12, Mgr. Magdaléna Ferencová)

Obsahom môjho krúžku je v prvom rade priblížiť knihu ako nástroj čítania. Prvé stretnutia sú venované histórii písma v chronologickom poradí doplnené rôznymi aktivitami a hrami. Ďalej sa budeme venovať knihám – od leporela po bestsellery. Na krúžku budeme debatovať aj o obľúbených spisovateľoch a knihách. Navštívime školskú a obecnú knižnicu. V druhom polroku sa zameriame na knihu Jana Eyrová – čítanie ukážok z tejto knihy, charakteristika postáv, ilustrácie ku tejto knihe, vytvorenie plagátu a následné sledovanie filmového spracovania tohto príbehu. Činnosť krúžku ukončíme vytvorením spoločnej knihy členov krúžku – bude obsahovať jednoduchý príbeh s ilustráciami.

Fotogaléria


Čitateľko (ZU č. 13, Mgr. Miroslava Ferencová)

Cieľom záujmového útvaru Čitateľlko je zdokonaľovanie žiakov v ústnej a písomnej komunikácii zábavvnou formou, rozvíjanie ich čitateľskej gramotnosti, tvorivých zručností. Náplňou krúžku budú aktivity ako ilustrácia príbehu, čítanie z obrázkov, tvorba leporela, návrh na obal knihy a iné.

Fotogaléria


Biolček (ZU č. 14, Mgr. Jana Balčáková)

Záujmový útvar „Biolček“  má významný spoločenský, zdravotný a poznávací charakter. Jeho úlohou je prispieť k rozšíreniu poznatkov o prírode. Zahŕňa v sebe starostlivosť o prírodu, poznávanie prírody, ochranu prírody a zdravia človeka, pohybové aktivity v prírode. Cieľom záujmového útvaru je vypestovať kladný vzťah žiakov k prírode, viesť žiakov k jej ochrane a starostlivosti. Ide o rozvíjanie pozitívnej hodnoty a postojov žiakov k životnému prostrediu,  k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Plán činnosti.docx

Fotogaléria


Kreatívko (ZU č. 15, Mgr. Tatiana Čarnoká)

Záujmový útvar Kreatívko  je zameraným na kreatívnu prácu s mnohými druhmi materiálov ako prírodniny, odpadový materiál, sádra, papier, modelovacie hmoty a iné.  Deti sa naučia  netradičné postupy práce a techniky. Súčasťou čnnosti budú aj vychádzky do prírody, zbieranie prírodných materiálov, tvorenie s nimi. Nezabudneme našimi prácami vyzdobiť aj chodbu, či okná budovy školy. Súčasťou našej práce bude aj  viesť deti k správnej výžive, starostlivosti o svoje zdravie, prírodu a čistotu okolia. Estetiku a umelecké cítenie sa im budeme snažiť podať v čo najprirodzenejšej forme a podobe. Súčasťou bude aj výchova umením, kde sa oboznámime s elementárnymi formami umenia, im najprirodzenejšími a najbližšími. V jarných mesiacoch si skrášlime okolie školy výsadbou kvetín. 

Fotogaléria


Objavujme svet (ZU č. 18, Mgr. Anna Vlčeková)

Na krúžku Objavujme svet objavujeme svet pozorovaním rôznych fyzikálnych javov prostredníctvom pokusov a internetu. Podporte nás likeom v súťaži Dokaz to s VSE na fb stranke:https://www.facebook.com/DokazToVoVSE/?ti=as

Fotogaléria


Dve pravé rúčky máme (ZU č. 20, Andrea Franková)

Lepíme, vystrihujeme,  kreslíme, vypĺňme, maľujeme, tvoríme, šijeme aj párame - toto všetko a množstvo iných zaujímavých vecičiek budeme robiť na našom krúžku,  a to preto, lebo DVE PRAVÉ RÚČKY MÁME :-))))

V októbri sme stihli nazbierať listy a "obliesť" ježka, vyrobiť si  záložku do knižky zo zelených listov. Zahrali sme sa na "rámovačov obrazov" a zarámovali sme si obrázky z kalendára. A nakoniec sme farebných vtáčikov priviazali na konár - aby neuleteli do teplých krajín. A keď nám zvýši čas - maľujeme omaľovánky.​

Dni v novembri uleteli ako voda - ledva sme stihli vyrobiť veselú chobotničku z papiera, samozrejme nemohli chýbať tekvičky - niektoré aj fialové. Snehuliaci nám privolali prvý sneh , pravé rúčky dokázali vyrobiť svietniky z fliaš. A samozrejme veľmi radi - maľujeme Omaľovánky.

Fotogaléria


Všetko čo nás baví (ZU č. 22 Nikola Tomášová)

Cieľom krúžku je rozširovať detskú fantáziu, predstavivosť, zručnosti a nápaditosť po stránke výtvarnej hudobnej a telesnej (pohybovej). Vypestovať kladný vzťah k tvorivým prácam.

Aktivity: Zvieratká z jesenných listov, Ilustrácia rozprávky: Macko Uško, Modelovanie

Fotogaléria


Turistický (ZU č. 23 Žofia Kišková)

Náš turistický krúžok má už 4 ročnú tradíciu. S našimi skalnými ,ale aj novými žiakmi - turistami sme toho prešli už veľa.Cez hory, doly, jaskyne a pamiatky. Poznávajú nielen naše blízke okolie,ale aj vzdialenejšie krásy nášho Slovenska.No najhlavnejšie je, že sa vždy tešia a nikdy sa nevedia dočkať ďalšej túry.

Plán činnosti krúžku.doc

Fotogaléria


Potulky po okolí (ZU č. 24 Mgr. Denisa Kudrnová)

Potulky po okolí je krúžok, v ktorom sa budeme venovať poznávaniu prírody, nášho okolia, tvoreniu z prírodnín a iného zaujímavého a netradičného materiálu,  naučíme sa ochraňovať prírodu, vážiť si jej bohatstvo nielen pre nás ale aj ďalšie generácie...

Plán činnosti krúžku.docx

Štruktúra záujmového útvaru.doc

Fotogaléria


Poznávame rodný kraj (ZU č. 25 Ing. Lýdia Ondášová)

Chôdza je ten najprirodzenejší pohyb. Na čerstvom vzduchu v prírode  priaznivo pôsobí na naše zdravie, duševnú a telesnú kondíciu a celkovú imunitu. Deti z turistického krúžku Poznávame rodný kraj sa dostanú prevažne  „po vlastných“ na rôzne zaujímavé miesta v našom regióne a možno aj ďalej :-)))). Naša vytrvalosť v objavovaní krás prírody nemá hraníc....Tešíme sa na nové zážitky a dojmy  zo spoločných výletov.

Cieľom turistického krúžku je spoznávanie širšieho okolia Kluknavy, Richnavy, Hrišoviec, Štefanskej huty so zameraním na pešiu turistiku a Geocaching (geokešing), ktorý predstavuje istý druh športovej, turistickej a navigačnej zábavnej hry, ktorej jednoduchý princíp spočíva v zakladaní a hľadaní už ukrytých schránok – kešiek . Kešku zvyčajne tvorí vodotesná nádoba a v nej ceruzka, zápisník a rôzne predmety, ktoré si hľadači môžu vymieňať. Po nájdení kešky zaznačíme dátum, kedy sme kešku našli. Krúžok je zameraný na zvyšovanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Stretávame sa v piatok po obede, v sobotu alebo v nedeľu. Trasy sú prispôsobené veku detí a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, ruksak, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.

Plán činnosti krúžku.docx

Fotogaléria


Futbal 1 (ZU č. 29 Milan Voda)

Futbalový krúžok je určený pre deti od 10 do 14 rokov. Počas krúžku si deti osvoja na tréningoch techniku hry, nacvičia rôzne herné situácie, nahrávky, strely na bránku a spoločne si to zopakujú pri priateľských zápasoch.

Plán činnosti krúžku.docx

Fotogaléria


Roztlieskavačky (ZU č. 32 Marta Vodová)

Krúžok roztlieskavačiek ponúka pre dievčatá možnosť naučiť sa základné zručnosti mažoretkového športu a tanca a pri tom zažiť veľa zábavy. Krúžok prispieva k rozvoju pohybových schopností, estetického cítenia a podporuje zdravý a aktívny životný štýl. Možnosť vystúpení na verejnosti, na podujatiach.

Plán činnosti krúžku.docx

Fotogaléria


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  0911 784 763,
  0911 249 627
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria