Záujmové útvary Školský poriadok CVČ Výchovný program CVČ Prevádzkový poriadok CVČ

Záujmové útvary

Záujmové útvary 2018-2019 .xlsx


Popis záujmových útvarov

Tvorivko (ZU č. 1, Mgr. Jana Balčáková)

Pojem „tvorivosť“ je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. Tvorivý dokáže byť každý človek, ale najmä ten, ktorý na sebe sústavne pracuje a rozvíja svoju osobnosť. Práve na všestranný rozvoj  osobnosti žiaka je zameraný záujmový útvar „Tvorilko.“ Žiaci sa prostredníctvom rôznych činností, techník a hier učia tvoriť niečo nové, originálne. Záujmový útvar „Tvorilko“ podporuje a rozvíja:

·         široké záujmy žiakov,

·         zvedavosť,

·         sebadôveru,

·         vnímanie seba ako tvorivého,

·         nezávislosť úsudku,

·         vysoké hodnotenie estetických kvalít,

·         autonómiu,

·         intuíciu,

·         radosť,

·         zábavu.

FOTOGALĚRIA


Mixík (ZU č. 2, Mgr. Miroslava Ferencová)

Hlavným zámerom záujmového útvaru je ukázať žiakom, že existujú rôzne voľnočasové aktivity. Zameriame sa na zdokonalenie rôznych zručností a spoznanie nových činností napr. práca s rôznymi druhmi materiálov, hra so stavebnicami, výroba výrobkov, spoznávanie nových hier, súťaží. Aktivity sú zamerané na rozvoj pozitívneho postoja k práci, rozvoj jemnej motoriky, estetického cítenia, vzájomnej spolupráce.

FOTOGALÉRIA


Ekoturista (ZU č. 3, Mgr. Monika Čechová)

Čerstvý vzduch a príroda priaznivo pôsobí na naše zdravie, duševnú kondíciu a celkovú imunitu. V ZÚ „Eko turista“ sa snažíme poskytovať priestor na uvoľnenie po čase strávenom v škole. Jeho úlohou je tiež prispieť k rozšíreniu poznatkov o prírode. Zahŕňa v sebe starostlivosť o prírodu, poznávanie prírody, ochranu prírody a zdravia človeka, pohybové aktivity v prírode. Október nám doprial veľa pekných jesenných dní, ktoré sme využili na vychádzky, pozorovanie a poznávanie prírody, na rôzne didaktické hry, zber pestrofarebných listov, prírodnín a plodov stromov, z ktorých potom žiaci vytvárať krásne práce. Cieľom aktivít bolo citlivo utvárať kladný vzťah žiakov k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatniť návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú. Cieľom tiež bolo, aby si žiaci budovali citový vzťah k prírode, ktorá nám toho toľko poskytuje.


EKO-BIO (ZU č. 4, Mgr. Monika Janigová)

Žiaci si počas krúžku osvojujú vedomosti o dôležitosti prírody a hlavne veľký význam stromov v prírode. Pomocou prezentácie, ale aj pracovných činnosti si tieto vedomosti mohli lepšie osvojiť.


Hravá angličtina (ZU č. 5, PaedDr. Zuzana Lenártová)

Angličtina pre deti je zameraná na oboznamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, hudobno-pohybových hier, rozprávok, divadelných predstavení, didaktických pohybových hier.


Folklór (ZU č. 6, Mgr. Viera Bednárová)

Folklórny krúžok je zameraný na tanečnú a spevácku prípravu žiakov I.stupňa. Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti ľudových tancov a piesni nielen z regiónu Spiš, ale aj iných regiónov. Žiaci sa zoznámia s ľudovými tradíciami a zvykmi. Svoje tance a piesne môžu prezentovať na školských akciách ako je Úcta k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek a podobne.


Florbal (ZU č. 7 Mgr. Vladimír Koňak)

Florlbalový krúžok v CVČ Kluknava pracuje druhý rok pod vedením Mgr. Koňaka Vladimíra. Krúžok navštevujú chlapci a dievčatká I. a II. stupňa. Florbal je moderný šport, obľúbený medzi deťmi bez rozdielu pohlavia a všetkých vekových kategórií. Jeho výhodou je, že to nie je sezónny šport a dá sa hrať po celý rok bez obmedzenia. Školské družstvá sa  pravidelne zúčastňujú súťaží  žiakov základných škôl okresu  Gelnica. Niektorí žiaci navštívili aj extraligový zápas v Spišskej Novej Vsi, kde mali možnosť stretnúť sa s reprezentantkami Slovenska vo florbale.


Futbal 1 (ZU č. 8 Milan Voda)

Futbalový krúžok je určený pre deti od 8 do 14 rokov. Počas krúžku si deti osvoja na tréningoch techniku hry, nacvičia rôzne herné situácie, nahrávky, strely na bránku a spoločne si to zopakujú pri priateľských zápasoch.


Futbal 2 (ZU č. 9 Peter Richnavský)


Historický (ZU č. 10 PhDr. Erika Bačová)

Cieľom činnosti historického krúžku v školskom roku 2018/2019 je prehĺbovanie a upevňovanie vedomostí žiakov v oblasti historického poznania. Počas tohto školského roka sa budeme predovšetkým zameriavať a sústreďovať na dôležité etapy našich dejín 20. storočia.  Rok 2018 je významným medzníkom v našich dejinách. V tzv. ,,osmičkovom“ roku si pripomíname rad významných výročí (50. výročie Pražskej jari, 155. výročie založenia Matice slovenskej,  80. výročie Mníchovskej dohody, 100. výročie vytvorenia ČSR). Úlohou historického krúžku bude prostredníctvom rôznych aktivít, besied, exkurzií upevňovať v žiakoch dôležitosť hodnôt a odkaz ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu. Výraznú pozornosť v tomto školskom roku budeme venovať okrúhlemu výročiu úmrtia poprednej osobnosti našich dejín - M. R. Štefánikovi a výročiu Slovenského národného povstania. V rámci činnosti krúžku sa žiaci postupne budú zoznamovať s bohatou históriou, osobnosťami a významnými pamiatkami nášho regiónu Spiš so zreteľom na pamiatky zapísané v zozname UNESCO. Súčasťou bude aj čítanie úryvkov z knihy Jána Eliáša „ Čo – to o Spiši“, ktoré približujú kultúrne zvyky a život na dedine v minulosti. Dôležitou súčasťou bude priblížiť prácu a poslanie historika zaoberajúceho sa našou minulosťou, a tiež oboznamovanie sa s jednotlivými historickými prameňmi, spoznávanie kultúry našich predkov, významné hrady a zámky na Slovensku, dokázať si vytvoriť jednoduchý rodokmeň svojej rodiny. Náplňou našich stretávaní bude aj tvorba násteniek v areáli našej školy, ktorými si tak pripomenieme významné výročia v danom roku. Spestrením krúžku budú aj exkurzie a výlety, s názvom ,,cesta za poznaním“. Prostredníctvom nich budú žiaci spoznávať históriu a krásy našich miest, navštívime rôzne významné náleziská, či podujatia, čím zároveň utužíme kolektív v krúžku, a to najmä nezabudnuteľnými spoločnými zážitkami a dojmami. Získané vedomosti žiakov budú tak prispievať ku skvalitneniu činnosti krúžku a zároveň vyvolávať u mladých ľudí záujem o bohatú a jedinečnú históriu svojho národa, vštepovať hrdosť na jej symboly a osobnosti. Pozornosť činnosti krúžku sa bude venovať aj pripomínaniu si významných aktuálnych výročí našich dejín a témy súčasnosti - holokaust, xenofóbia, extrémizmus, radikalizmus a ich nebezpečný vplyv a dopad pre dnešnú spoločnosť.


Hravá slovenčina (ZU č. 11, Mgr. Magdaléna Ferencová)

Cieľom záujmového útvaru s názvom Hravá slovenčina v školskom roku 2018/2019 je prehĺbiť, upevniť a zosumarizovať vedomostí z učiva slovenského jazyka nadobudnutého na druhom stupni základnej školy, resp. na nižšom strednom vzdelávaní (podľa ŠkVP ISCED 2). Záujmový útvar Hravá slovenčina je určený výhradne pre žiakov deviateho ročníka s cieľom čo najdôkladnejšie ich pripraviť na celoslovanské testovanie žiakov deviateho ročníka, tzv. TESTOVANIE 9.


Kreatívny svet (ZU č. 12, Mgr. Michaela Hvizdošová)

Žiaci v tomto krúžku spoznávajú využitie rôznych materiálov, rozvíjajú svoju osobnosť, fantáziu, predstavivosť, jemnú motoriku ale aj komunikáciu a spoluprácu vo skupine. Motto tohto krúžku znie: "Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť".


Kreatívko (ZU č. 13, Mgr. Tatiana Čarnoká)

Záujmový útvar Kreatívko  je zameraným na kreatívnu prácu s mnohými druhmi materiálov ako prírodniny, odpadový materiál, sádra, papier, modelovacie hmoty a iné.  Deti sa naučia  netradičné postupy práce a techniky. Súčasťou čnnosti budú aj vychádzky do prírody, zbieranie prírodných materiálov, tvorenie s nimi. Nezabudneme našimi prácami vyzdobiť aj chodbu, či okná budovy školy. Súčasťou našej práce bude aj  viesť deti k správnej výžive, starostlivosti o svoje zdravie, prírodu a čistotu okolia. Estetiku a umelecké cítenie sa im budeme snažiť podať v čo najprirodzenejšej forme a podobe. Súčasťou bude aj výchova umením, kde sa oboznámime s elementárnymi formami umenia, im najprirodzenejšími a najbližšími. V jarných mesiacoch si skrášlime okolie školy výsadbou kvetín. 


Mixáčk (ZU č. 14 Ing. Jozef Nalevanko)

V záujmovom útvare pracuje 12 žiakov. Náplňou práce krúžku tvoria činnosti, ktorú sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti žiakov. Pri výbere aktivít sa zohľadňoval záujem žiakov ich schopnosti, možnosti a dostupnosť materiálu.  Časť hodín práce krúžku je  venovaná oddychu – sledovanie DVD, čítanie slovenských ľudových rozprávok. Mimoriadne obľúbené sú počítačové hry. Počas nepriaznivého počasia sa deti hrajú v miestnosti veselé zábavné hry, spoločenské hry, tanečné hry pri hudbe, hry s legom. Učia sa zmysluplne tráviť voľný čas športom a veselou zábavou. Rozvíjajú si tak telesnú zdatnosť, technickú zručnosť, fantáziu, tvorivosť. Deti sa hrou učia a pripravujú sa žiť v kolektíve. Každá hra im prináša radosť.


Svet okolo nás (ZU č. 15, Bc. Miroslava Čechová)


Počítačový (ZU č. 16, Mgr. Anna Gregová)

Na našich stretnutiach pracujeme v učebni IKT pri počítačoch. Venujeme sa vyhľadávaniu informácií na internete, učíme sa ako funguje počítač, posielame si poštu, píšeme texty, robíme tabuľky, pracujeme s výukovými programami.


Tvoríme spolu (ZU č. 17, Mgr. Katarína Baráthová)

V poslednej dobe sa čoraz častejšie do škôl dostávajú deti, ktorých rúčky nie sú poriadne pripravené na zvládanie náročnejších školských povinností. V záujmovom útvare „Tvoríme spolu“ sa venujeme manipulačným činnostiam pri stavaní stavieb zo stavebníc, ale aj pri práci s prírodným materiálom či papierom. Zároveň si žiaci rozširujú svoje kreatívne myslenie, tvorivosť a fantáziu. Spoznávajú jednotlivé druhy materiálov a ich vlastností pri práci s nimi ako sú slané cesto a výrobky z neho, stavebnice, či plastelínu a jej formovateľnosť. Pri týchto jednotlivých činnostiach dochádza k vedľajšiemu efektu zlepšovania jemnej motoriky, ktorej rozvoj sa môže prejaviť aj v edukačných aktivitách.

FOTOGALÉRIA


Pravopisný (ZU č. 18, Mgr. Monika Čechová)

Úlohou pravopisného krúžku je si hravou a zábavnou formou upevniť nadobudnuté poznatky a získať nové informácie o gramatických javoch slovenského jazyka. Neoddeliteľnou súčasťou krúžku sa nám stanú rôzne druhy slovníkov, s ktorými sa naučíme pracovať. Na besede s blogerom sa dozvieme, akú rolu v jeho živote zohráva pravopis a navštívime aj knižnicu. Odmenou za prácu v záujmovom útvare bude návšteva kina alebo divadla podľa aktuálnej ponuky, pričom z videného napíšeme krátku recenziu.    


Šikovníček (ZU č. 19, Mgr. Mária Čechová)

Záujmová činnosť krúžku je zameraná na rozvíjanie zručnosti, zmyslu pre krásnu a estetické cítenie. Žiaci nadobúdajú poznatky o využití rôzneho druhu materiálu a získavajú tvorivosť a predstavu využitia rôznych pracovných techník. Rozvíjajú si vlastné schopnosti, ale sa aj učia spolupracovať v kolektíve detí s rovnaými záľubami.


Výtvarný/Tvorivý (ZU č. 20, Marta Vodová)

Záujmový útvar umožní žiakom aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov. Deti sa budú učiť kresliť a maľovať, tvoriť práce rôznymi postupmi a technikami, pričom budú rozvíjať svoj talent, výtvarné zručnosti, kreativitu a estetické cítenie.


 S futbalom nie si sám (ZU č. 21 Mgr. František Jochman)

 

Zoznámenie sa zo základmi a pravidlami najmasovejsej hry na svete. Futbalu. V kolektive, vďaka, ktorému ťa poznávanie nových vecí bude baviť ale v prvom rade na to nebudeš nikdy sám.


Poznaj svoj rodný kraj (ZU č. 22 Ing. Lýdia Ondášová)

Chôdza je ten najprirodzenejší pohyb. Na čerstvom vzduchu v prírode  priaznivo pôsobí na naše zdravie, duševnú a telesnú kondíciu a celkovú imunitu. Deti z turistického krúžku Poznávame rodný kraj sa dostanú prevažne  „po vlastných“ na rôzne zaujímavé miesta v našom regióne a možno aj ďalej :-)))). Naša vytrvalosť v objavovaní krás prírody nemá hraníc....Tešíme sa na nové zážitky a dojmy  zo spoločných výletov.

Cieľom turistického krúžku je spoznávanie širšieho okolia Kluknavy, Richnavy, Hrišoviec, Štefanskej huty so zameraním na pešiu turistiku a Geocaching (geokešing), ktorý predstavuje istý druh športovej, turistickej a navigačnej zábavnej hry, ktorej jednoduchý princíp spočíva v zakladaní a hľadaní už ukrytých schránok – kešiek . Kešku zvyčajne tvorí vodotesná nádoba a v nej ceruzka, zápisník a rôzne predmety, ktoré si hľadači môžu vymieňať. Po nájdení kešky zaznačíme dátum, kedy sme kešku našli. Krúžok je zameraný na zvyšovanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Stretávame sa v piatok po obede, v sobotu alebo v nedeľu. Trasy sú prispôsobené veku detí a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, ruksak, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.


 Turistický (ZU č. 23 Žofia Kišková)

 

Náš turistický krúžok má už 4 ročnú tradíciu. S našimi skalnými ,ale aj novými žiakmi - turistami sme toho prešli už veľa.Cez hory, doly, jaskyne a pamiatky. Poznávajú nielen naše blízke okolie,ale aj vzdialenejšie krásy nášho Slovenska.No najhlavnejšie je, že sa vždy tešia a nikdy sa nevedia dočkať ďalšej túry.


 

Umelecký (ZU č. 24, Mgr. Miriam Dubravská)

Záujmový útvar Umelecký   je zameraným na "takmer" umeleckú prácu, v rámci našich "umeleckých" schopností. Budeme pracovať s mnohými druhmi materiálov ako prírodniny, odpadový materiál, sádra, papier, modelovacie hmoty a iné.  naučíme sa  netradičné postupy práce a techniky s týmto materiálom. Súčasťou čnnosti budú aj vychádzky do prírody, zbieranie prírodných materiálov, tvorenie s nimi. Nezabudneme našimi prácami vyzdobiť aj chodbu, či okná budovy školy.   Estetiku a umelecké cítenie sa im budeme snažiť podať v čo najprirodzenejšej forme a podobe. Súčasťou bude aj výchova umením, kde sa oboznámime s elementárnymi formami umenia, im najprirodzenejšími a najbližšími. V jarných mesiacoch si skrášlime okolie školy výsadbou kvetín.


 

Virtuálny svet (ZU č. 25, Mgr. Viera Lovasová)

V našom  počítačovom krúžku, ktorý sme si pomenovali Virtuálny svet je tak super,,že v ňom nie je už ani jedno voľné miesto. My, keďže nemáme doma vlastné počítače, ale  chceme tiež kráčať  s dobou, zaoberáme sa takými  aktivitami s počítačmi, pri ktorých si okrem zábavy zopakujeme kopec užitočných vecí o práci s počítačom, ktoré sme sa naučili na vyučovaní.


Všestranko (ZU č. 26, Mgr. Lenka Gengeľová)

Všestranko je zameraný na rozvoj kreativity, tvorivosti, fantázie a manuálnych zručností žiakov. Pracujeme s rôznymi materiálmi - papier, farby, farbičky, modelovacie hmoty, látky, gombíky, korálky, stavebnice, prírodne materiály.


Všetko čo nás baví (ZU č. 27, Bc. Nikola Tomášová)

Cieľom krúžku je rozširovať detskú fantáziu, predstavivosť, zručnosti a nápaditosť po stránke výtvarnej hudobnej a telesnej (pohybovej). Vypestovať kladný vzťah k tvorivým prácam.

Aktivity: Zvieratká z jesenných listov, Ilustrácia rozprávky: Macko Uško, Modelovanie


Všehochuť (ZU č. 28 Mgr. Ingrid Adamkovičová)

Všehochuť je záujmový útvar, ktorého cieľom je podporovať rozvoj manuálnych zručností, tvorivosti, predstavivosti, sústredenia, zdokonaliť jemnú i hrubú motoriku, pohybové i zmyslové vnímanie. Žiaci si osvoja rôzne výtvarné aj pracovné techniky s prírodným, či odpadovým materiálom, zrealizujú spoločné projekty, hry a vychádzky do prírody. Záujmový útvar im poskytne priestor pre vlastné skúmanie svojich schopností a objavovanie nových spôsobov vyjadrovania.

FOTOGALÉRIA


Vzdelávanie v IT (ZU č. 29, Ing. Andrej Kovaľ)

Na krúžku žiaci upevňujú nadobudnuté vedomosti z hodín informatiky a hravou formou získavajú ďalšie vedomostí a zručnosti pri práci s informačnými technológiami. Spoznávajú časti počítača ale aj využívajú základné programové vybavenie. 


Hraví, zdraví a talentovaní (ZU č. 30, Mgr. Jaroslav Filip)

Ciele záujmového útvaru (ZÚ) Hraví, zdraví a talentovaní:

 • Rozvíjať a vzbudiť záujem detí a žiakov o pohyb, šport a zdravý spôsob života. Prežívať radosť z pohybu.
 • Viesť deti k aktívnemu a zdravému životnému štýlu, účelnému využívaniu voľného času, k sebahodnoteniu a sebaakceptácii, zodpovednosti sa svoje výkony a rozhodnutia. Formovať pozitívny vzťah k zdravému modernému životnému štýlu.
 • Rozvíjať kľúčové kompetencie, (spolu)zodpovednosť, tvorivosť a samostatnosť žiakov.
 • Predchádzať drogovým závislostiam a sociálno-patologickej javom a orientácii detí/žiakov. Poskytnúť deťom možnosti na pozitívnu sebarealizáciu.
 • Vytvárať reálny sebaobraz, utvárať správne návyky, názory a postoje žiakov.
 • Rešpektovať a akceptovať záujmy detí, ich potreby, názory, možnosti, predpoklady, individuálne osobitosti, danosti, túžby, perspektívy a opodstatnené požiadavky vyplývajúce z cieľov, poslania a zamerania ZÚ.
 • Rozvíjať a trénovať (spolu)rozhodovanie, tímovú prácu a spoluprácu.
 • Rozvíjať telesná a psychickú zdatnosť u detí, zodpovednosť za svoje zdravie.
 • Osvojovať, zdokonaľovať a upevňovať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti.
 • Zvyšovať aktivitu žiakov, kvalitu a efektívnosť výchovy detí/žiakov saturovaním ich potrieb a záujmov.
 • Vštepovať žiakom princípy a pravidlá FAYR-PLAY a ich dodržiavanie pri hre ako aj v bežnom živote. Zvyšovať mieru spokojnosti detí a poskytovaných služieb.
 • Budovať, posilňovať a kultivovať vzťahy s rovesníkmi v rámci malej sociálnej skupiny. Ukotviť motiváciu a spokojnosť detí s poskytovanými službami.
 • Vytvárať vo výchove pedagogické situácie, v ktorých má dieťa/žiak možnosť objektívne hodnotiť svoje aktuálne výkony, pokroky, zažívať úspech a radosť z pohybu, byť pochválený a odmenený. Usilovať o splnenie oprávnených požiadaviek detí.
 • Rozvíjať vôľové, výkonové a pohybové schopnosti, hrubú a jemnú motoriku, fantáziu, talent a nadanie detí v oblasti športu a umenia. Delegovať právomoc na deti.
 • Učiť sa spoľahlivo riadiť a organizovať sám seba (i iných rovesníkov v rámci malej sociálnej skupiny), plánovať a organizovať si svoj voľný čas.

English ONE (ZU č. 31, PaedDr. Stanislava Kolářová)

V rámci národného projektu EnglishOne (Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách), boli poskytnuté našej škole moderné didaktické prostriedky EnglishOne na výučbu anglického jazyka. S týmito materiálmi  sa učí už v mnohých základných školách na celom Slovensku. O kvalite materiálov EnglishOne svedčí vysoká spokojnosť pedagógov, ktorí ich využívajú. Ide o jedinečný portál, ktorý obsahuje digitálny vzdelávací obsah. Činnosť krúžku prebieha v počítačovej učebni a je zameraná na rozvoj jazykových činností a stratégií podľa modulu PPP – prezentácia, precvičovanie, použitie. Po úvodnej motivácii k činnosti sa pracuje s úlohami, ktoré vedúci krúžku vopred zadáva do systému. Po ukončení práce s materiálmi English One nasledujú hrové a relaxačné činnosti.


Dopraváčik (ZU č. 32, Mgr. Branislav Kušnír)

FOTOGALÉRIA


Praktik (ZU č. 33, Mgr. Galina Puškárová)

Krúžková činnosť Praktik je pod vedením pani učiteľky Puškárovej. Navštevujú ho žiaci prvého ročníka, tí, ktorí sa rozhodli, že aspoň 2x v týždni strávia zmysluplnejšie ako za počítačom, či pri televíznych obrazovkách. Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a nekonečnými tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami. Cieľom krúžku je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami, Ale rovnako budeme inšpiráciu nachádzať aj v prírode. Na ktoré budú všetky deti iste veľmi pyšné.

FOTOGALÉRIA


Hráme sa s papierom (ZU č. 34, Katarína Regrútová)

Cieľom záujmového útvaru je vzbudiť záujem o tvorivosť. Pri práci využívame kreatívnosť a fantáziu u žiakov. Pozornosť venujeme rôznym druhom techník cez strihanie, lepenie, trhanie, otláčanie, dotváranie a skladanie papiera. Snažíme sa rozvíjať cit pre krásu a fantáziu.

FOTOGALÉRIA


Z každého rožka troška (ZU č. 35, Mgr. Oľga Vaščáková)

Cieľom nášho záujmového útvaru Z každého rožka troška je uvádzať deti do sveta tvarov, farieb, štruktúr a ich premien v prírode, rozvíjať estetické vnímanie, rozvíjať predstavivosť a tvorivosť, Rozvíjať tvorivú fantáziu pri  zobrazení deja a vzťahov na základe vlastného alebo sprostredkovaného zážitku.  Dôkladnejšie vizuálne pozorovať a zobrazovať prírodné tvary, vedieť správne zvoliť techniku a spôsob zobrazovania . Okrem toho však aj uskutočníme besedy o ľudovej hračke – s čím sa deti hrali kedysi a dnes, pobesedujeme o kráse prírody a úprave životného prostredia o významných sviatkoch a mnoho iných zaujímavostí.


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria