Záujmové útvary Školský poriadok CVČ Výchovný program CVČ

Záujmové útvary

Zoznam záujmových útvarov CVČ 2017-2018.pdf

Časový rozvrh záujmových útvarov CVČ 2017-2018.pdf


Popis záujmových útvarov

Recyklačný (ZU č. 1, Mgr. Mária Čechová)

Recyklačný krúžok je zameraný na ochranu prírody, recykláciu, prehĺbenie znalosti žiakov v oblasti triedenia odpadov, rozvíjanie základov manuálnych zručností, spolupráca v skupine. Hlavným cieľom je využívanie odpadového materiálu na zhotovenie úžitkových či ozdobných predmetov a viesť žiakov k separácií a eliminácií odpadu. Využívame rôzne druhy materiálov, napr. rolky z toaletného papiera, plastové fľaše, vrchnáčiky, kartóny, noviny...

Plán činnosti krúžku.docx

Fotogaléria


Ekoturista (ZU č. 2, Mgr. Monika Čechová)

Čerstvý vzduch a príroda priaznivo pôsobí na naše zdravie, duševnú kondíciu a celkovú imunitu. V ZÚ „Eko turista“ sa snažíme poskytovať priestor na uvoľnenie po čase strávenom v škole. Jeho úlohou je tiež prispieť k rozšíreniu poznatkov o prírode. Zahŕňa v sebe starostlivosť o prírodu, poznávanie prírody, ochranu prírody a zdravia človeka, pohybové aktivity v prírode. Október nám doprial veľa pekných jesenných dní, ktoré sme využili na vychádzky, pozorovanie a poznávanie prírody, na rôzne didaktické hry, zber pestrofarebných listov, prírodnín a plodov stromov, z ktorých potom žiaci vytvárať krásne práce. Cieľom aktivít bolo citlivo utvárať kladný vzťah žiakov k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatniť návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú. Cieľom tiež bolo, aby si žiaci budovali citový vzťah k prírode, ktorá nám toho toľko poskytuje.

Fotogaléria


EKO-BIO (ZU č. 3, Mgr. Monika Janigová)

Žiaci si počas krúžku osvojujú vedomosti o dôležitosti prírody a hlavne veľký význam stromov v prírode. Pomocou prezentácie, ale aj pracovných činnosti si tieto vedomosti mohli lepšie osvojiť.

Fotogaléria


Enviromentálny (ZU č. 4, Mgr. Marta Vendráková)

Náš záujmový útvar je zameraný na poznávanie prírody,jej ochranu,ale aj výrobu rôznych vecí zo separovaného odpadu a tak k ochrane našej planéty recykláciou surovín. Poznávame a pestujeme bylinky a zeleninu.Pridajte sa k nám a chráňte našu planétu!

Fotogaléria


Počítačový (ZU č. 5, Mgr. Anna Gregová)

Tento záujmový útvar navštevuje 14 žiakov VI.B a VI.C triedy. Na našich stretnutiach pracujeme v učebni IKT pri počítačoch. Venujeme sa vyhľadávaniu informácií na internete, učíme sa ako funguje počítač, posielame si poštu, píšeme texty, robíme tabuľky, pracujeme s výukovými programami.

Fotogaléria


Virtuálny svet (ZU č. 6, Mgr. Viera Lovasová)

V našom  počítačovom krúžku, ktorý sme si pomenovali Virtuálny svet je tak super,,že v ňom nie je už ani jedno voľné miesto. My, keďže nemáme doma vlastné počítače, ale  chceme tiež kráčať  s dobou, zaoberáme sa takými  aktivitami s počítačmi, pri ktorých si okrem zábavy zopakujeme kopec užitočných vecí o práci s počítačom, ktoré sme sa naučili na vyučovaní.

Fotogaléria


Vzdelávanie v IT (ZU č. 7, Ing. Andrej Kovaľ)

Na krúžku žiaci upevňujú nadobudnuté vedomosti z hodín informatiky a hravou formou získavajú ďalšie vedomostí a zručnosti pri práci s informačnými technológiami. Spoznávajú časti počítača ale aj využívajú základné programové vybavenie. 

Plán činnosti krúžku.doc

Fotogaléria


Pravopisný (ZU č. 8, Mgr. Monika Čechová)

Úlohou pravopisného krúžku je si hravou a zábavnou formou upevniť nadobudnuté poznatky a získať nové informácie o gramatických javoch slovenského jazyka. Neoddeliteľnou súčasťou krúžku sa nám stanú rôzne druhy slovníkov, s ktorými sa naučíme pracovať. Na besede s blogerom sa dozvieme, akú rolu v jeho živote zohráva pravopis a navštívime aj knižnicu. Odmenou za prácu v záujmovom útvare bude návšteva kina alebo divadla podľa aktuálnej ponuky, pričom z videného napíšeme krátku recenziu.    

 

Plán činnosti krúžku.docx

 

Fotogaléria


Hravá slovenčina (ZU č. 9, Mgr. Anna Kaprálová)

Cieľom záujmového útvaru s názvom Hravá slovenčina v školskom roku 2017/2018 je prehĺbiť, upevniť a zosumarizovať vedomostí z učiva slovenského jazyka nadobudnutého na druhom stupni základnej školy, resp. na nižšom strednom vzdelávaní (podľa ŠkVP ISCED 2). Záujmový útvar Hravá slovenčina je určený výhradne pre žiakov deviateho ročníka s cieľom čo najdôkladnejšie ich pripraviť na celoslovanské testovanie žiakov deviateho ročníka, tzv. TESTOVANIE 9.

Plán činnosti krúžku.doc

Fotogaléria


Folklór I. st. (ZU č. 10, Mgr. Viera Bednárová)

Folklórny krúžok je zameraný na tanečnú a spevácku prípravu žiakov I.stupňa. Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti ľudových tancov a piesni nielen z regiónu Spiš, ale aj iných regiónov. Žiaci sa zoznámia s ľudovými tradíciami a zvykmi. Svoje tance a piesne môžu prezentovať na školských akciách ako je Úcta k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek a podobne.

Fotogaléria


Umelecký (ZU č. 11, Mgr. Miriam Dubravská)

Záujmový útvar Umelecký   je zameraným na "takmer" umeleckú prácu, v rámci našich "umeleckých" schopností. Budeme pracovať s mnohými druhmi materiálov ako prírodniny, odpadový materiál, sádra, papier, modelovacie hmoty a iné.  naučíme sa  netradičné postupy práce a techniky s týmto materiálom. Súčasťou čnnosti budú aj vychádzky do prírody, zbieranie prírodných materiálov, tvorenie s nimi. Nezabudneme našimi prácami vyzdobiť aj chodbu, či okná budovy školy.   Estetiku a umelecké cítenie sa im budeme snažiť podať v čo najprirodzenejšej forme a podobe. Súčasťou bude aj výchova umením, kde sa oboznámime s elementárnymi formami umenia, im najprirodzenejšími a najbližšími. V jarných mesiacoch si skrášlime okolie školy výsadbou kvetín.

Fotogaléria


Kniha môj priateľ (ZU č. 12, Mgr. Magdaléna Ferencová)

Obsahom môjho krúžku je v prvom rade priblížiť knihu ako nástroj čítania. Prvé stretnutia sú venované histórii písma v chronologickom poradí doplnené rôznymi aktivitami a hrami. Ďalej sa budeme venovať knihám – od leporela po bestsellery. Na krúžku budeme debatovať aj o obľúbených spisovateľoch a knihách. Navštívime školskú a obecnú knižnicu. V druhom polroku sa zameriame na knihu Jana Eyrová – čítanie ukážok z tejto knihy, charakteristika postáv, ilustrácie ku tejto knihe, vytvorenie plagátu a následné sledovanie filmového spracovania tohto príbehu. Činnosť krúžku ukončíme vytvorením spoločnej knihy členov krúžku – bude obsahovať jednoduchý príbeh s ilustráciami.

Fotogaléria


Čitateľko (ZU č. 13, Mgr. Miroslava Ferencová)

Cieľom záujmového útvaru Čitateľlko je zdokonaľovanie žiakov v ústnej a písomnej komunikácii zábavvnou formou, rozvíjanie ich čitateľskej gramotnosti, tvorivých zručností. Náplňou krúžku budú aktivity ako ilustrácia príbehu, čítanie z obrázkov, tvorba leporela, návrh na obal knihy a iné.

Fotogaléria


Biolček (ZU č. 14, Mgr. Jana Balčáková)

Záujmový útvar „Biolček“  má významný spoločenský, zdravotný a poznávací charakter. Jeho úlohou je prispieť k rozšíreniu poznatkov o prírode. Zahŕňa v sebe starostlivosť o prírodu, poznávanie prírody, ochranu prírody a zdravia človeka, pohybové aktivity v prírode. Cieľom záujmového útvaru je vypestovať kladný vzťah žiakov k prírode, viesť žiakov k jej ochrane a starostlivosti. Ide o rozvíjanie pozitívnej hodnoty a postojov žiakov k životnému prostrediu,  k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Plán činnosti.docx

Fotogaléria


Kreatívko (ZU č. 15, Mgr. Tatiana Čarnoká)

Záujmový útvar Kreatívko  je zameraným na kreatívnu prácu s mnohými druhmi materiálov ako prírodniny, odpadový materiál, sádra, papier, modelovacie hmoty a iné.  Deti sa naučia  netradičné postupy práce a techniky. Súčasťou čnnosti budú aj vychádzky do prírody, zbieranie prírodných materiálov, tvorenie s nimi. Nezabudneme našimi prácami vyzdobiť aj chodbu, či okná budovy školy. Súčasťou našej práce bude aj  viesť deti k správnej výžive, starostlivosti o svoje zdravie, prírodu a čistotu okolia. Estetiku a umelecké cítenie sa im budeme snažiť podať v čo najprirodzenejšej forme a podobe. Súčasťou bude aj výchova umením, kde sa oboznámime s elementárnymi formami umenia, im najprirodzenejšími a najbližšími. V jarných mesiacoch si skrášlime okolie školy výsadbou kvetín. 

Fotogaléria


Všestranko (ZU č. 16, Mgr. Lenka Gengeľová)

Všestranko je zameraný na rozvoj kreativity, tvorivosti, fantázie a manuálnych zručností žiakov. Pracujeme s rôznymi materiálmi - papier, farby, farbičky, modelovacie hmoty, látky, gombíky, korálky, stavebnice, prírodne materiály.

Fotogaléria


Z každého rožka troška (ZU č. 17, PaedDr. Zuzana Lenártová)

Cieľom nášho záujmového útvaru Z každého rožka troška je uvádzať deti do sveta tvarov, farieb, štruktúr a ich premien v prírode, rozvíjať estetické vnímanie, rozvíjať predstavivosť a tvorivosť, Rozvíjať tvorivú fantáziu pri  zobrazení deja a vzťahov na základe vlastného alebo sprostredkovaného zážitku.  Dôkladnejšie vizuálne pozorovať a zobrazovať prírodné tvary, vedieť správne zvoliť techniku a spôsob zobrazovania . Okrem toho však aj uskutočníme besedy o ľudovej hračke – s čím sa deti hrali kedysi a dnes, pobesedujeme o kráse prírody a úprave životného prostredia o významných sviatkoch a mnoho iných zaujímavostí.

Fotogaléria


Objavujme svet (ZU č. 18, Mgr. Anna Vlčeková)

Na krúžku Objavujme svet objavujeme svet pozorovaním rôznych fyzikálnych javov prostredníctvom pokusov a internetu. Podporte nás likeom v súťaži Dokaz to s VSE na fb stranke:https://www.facebook.com/DokazToVoVSE/?ti=as

Fotogaléria


Šikovníček (ZU č. 19, Mgr. Aneta Ondášová)

Záujmová činnosť krúžku je zameraná na rozvíjanie zručnosti, zmyslu pre krásnu a estetické cítenie. Žiaci nadobúdajú poznatky o využití rôzneho druhu materiálu a získavajú tvorivosť a predstavu využitia rôznych pracovných techník. Rozvíjajú si vlastné schopnosti, ale sa aj učia spolupracovať v kolektíve detí s rovnaými záľubami.

Fotogaléria


Dve pravé rúčky máme (ZU č. 20, Andrea Franková)

Lepíme, vystrihujeme,  kreslíme, vypĺňme, maľujeme, tvoríme, šijeme aj párame - toto všetko a množstvo iných zaujímavých vecičiek budeme robiť na našom krúžku,  a to preto, lebo DVE PRAVÉ RÚČKY MÁME :-))))

V októbri sme stihli nazbierať listy a "obliesť" ježka, vyrobiť si  záložku do knižky zo zelených listov. Zahrali sme sa na "rámovačov obrazov" a zarámovali sme si obrázky z kalendára. A nakoniec sme farebných vtáčikov priviazali na konár - aby neuleteli do teplých krajín. A keď nám zvýši čas - maľujeme omaľovánky.​

Dni v novembri uleteli ako voda - ledva sme stihli vyrobiť veselú chobotničku z papiera, samozrejme nemohli chýbať tekvičky - niektoré aj fialové. Snehuliaci nám privolali prvý sneh , pravé rúčky dokázali vyrobiť svietniky z fliaš. A samozrejme veľmi radi - maľujeme Omaľovánky.

Fotogaléria


Mixáčk (ZU č. 21 Monika Džadžanová)

Krúžok Mixáčik je záujmový útvar určený pre žiakov, ktorí radi kreatívne tvoria, myslia, radi kreslia. Cieľom je podporovať kladný vzťah k výtvarnému umeniu, dokázať vyjadriť svoje pocity, rozširovať fantáziu. Získavať kladný vzťah k prírode, naučiť sa používať prírodné materiály a v neposlednom rade sa naučiť tvoriť kolektívne.

Popis činnosti krúžku.doc

Fotogaléria


Všetko čo nás baví (ZU č. 22 Nikola Tomášová)

Cieľom krúžku je rozširovať detskú fantáziu, predstavivosť, zručnosti a nápaditosť po stránke výtvarnej hudobnej a telesnej (pohybovej). Vypestovať kladný vzťah k tvorivým prácam.

Aktivity: Zvieratká z jesenných listov, Ilustrácia rozprávky: Macko Uško, Modelovanie

Fotogaléria


Turistický (ZU č. 23 Žofia Kišková)

Náš turistický krúžok má už 4 ročnú tradíciu. S našimi skalnými ,ale aj novými žiakmi - turistami sme toho prešli už veľa.Cez hory, doly, jaskyne a pamiatky. Poznávajú nielen naše blízke okolie,ale aj vzdialenejšie krásy nášho Slovenska.No najhlavnejšie je, že sa vždy tešia a nikdy sa nevedia dočkať ďalšej túry.

Plán činnosti krúžku.doc

Fotogaléria


Potulky po okolí (ZU č. 24 Mgr. Denisa Kudrnová)

Potulky po okolí je krúžok, v ktorom sa budeme venovať poznávaniu prírody, nášho okolia, tvoreniu z prírodnín a iného zaujímavého a netradičného materiálu,  naučíme sa ochraňovať prírodu, vážiť si jej bohatstvo nielen pre nás ale aj ďalšie generácie...

Plán činnosti krúžku.docx

Štruktúra záujmového útvaru.doc

Fotogaléria


Poznávame rodný kraj (ZU č. 25 Ing. Lýdia Ondášová)

Chôdza je ten najprirodzenejší pohyb. Na čerstvom vzduchu v prírode  priaznivo pôsobí na naše zdravie, duševnú a telesnú kondíciu a celkovú imunitu. Deti z turistického krúžku Poznávame rodný kraj sa dostanú prevažne  „po vlastných“ na rôzne zaujímavé miesta v našom regióne a možno aj ďalej :-)))). Naša vytrvalosť v objavovaní krás prírody nemá hraníc....Tešíme sa na nové zážitky a dojmy  zo spoločných výletov.

Cieľom turistického krúžku je spoznávanie širšieho okolia Kluknavy, Richnavy, Hrišoviec, Štefanskej huty so zameraním na pešiu turistiku a Geocaching (geokešing), ktorý predstavuje istý druh športovej, turistickej a navigačnej zábavnej hry, ktorej jednoduchý princíp spočíva v zakladaní a hľadaní už ukrytých schránok – kešiek . Kešku zvyčajne tvorí vodotesná nádoba a v nej ceruzka, zápisník a rôzne predmety, ktoré si hľadači môžu vymieňať. Po nájdení kešky zaznačíme dátum, kedy sme kešku našli. Krúžok je zameraný na zvyšovanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Stretávame sa v piatok po obede, v sobotu alebo v nedeľu. Trasy sú prispôsobené veku detí a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, ruksak, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.

Plán činnosti krúžku.docx

Fotogaléria


Florbal (ZU č. 26 Mgr. Vladimír Koňak)

Florlbalový krúžok v CVČ Kluknava pracuje druhý rok pod vedením Mgr. Koňaka Vladimíra. Krúžok navštevujú chlapci a dievčatká I. a II. stupňa. Florbal je moderný šport, obľúbený medzi deťmi bez rozdielu pohlavia a všetkých vekových kategórií. Jeho výhodou je, že to nie je sezónny šport a dá sa hrať po celý rok bez obmedzenia. Školské družstvá sa  pravidelne zúčastňujú súťaží  žiakov základných škôl okresu  Gelnica. Niektorí žiaci navštívili aj extraligový zápas v Spišskej Novej Vsi, kde mali možnosť stretnúť sa s reprezentantkami Slovenska vo florbale.

Fotogaléria


Stolný tenis (ZU č. 27 Ing. Jozef Nalevanko)

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej   situácie a jej okamžité  riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je individuálny šport. Poskytuje informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje  vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen  počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času v kontexte environmentálneho pôsobenia a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.


Basketbal (ZU č. 28 Mgr. Anna Rigdová)

Tento záujmový útvar na našej škole funguje už niekoľko rokov, v ktorom dosahujeme pekné výsledky v kategórii starších žiakov a žiačiek . Každým rokom sme víťazi okresného kola / Gelnica /  s postupom na krajské kolo. V tomto šk. roku sa do tohto útvaru prihlásilo 21 žiakov. Okrem činností záujmového útvaru organizujeme aj turnaje pod projektom „ Zober loptu nie drogu „ so žiakmi iných škôl. Žiaci radi navštevujú tento útvar z dôvodu zdokonaliť sa v herných činnostiach získaných v tomto športe, ktorý  majú radi. Verím, že základné praktické a vedomostné skúsenosti v basketbale budú využívať aj naďalej  v ich ďalšom vzdelávaní.

Fotogaléria


Futbal 1 (ZU č. 29 Milan Voda)

Futbalový krúžok je určený pre deti od 10 do 14 rokov. Počas krúžku si deti osvoja na tréningoch techniku hry, nacvičia rôzne herné situácie, nahrávky, strely na bránku a spoločne si to zopakujú pri priateľských zápasoch.

Plán činnosti krúžku.docx

Fotogaléria


S futbalom nie si sám (ZU č. 31 Mgr. František Jochman)

Zoznámenie sa zo základmi a pravidlami najmasovejsej hry na svete. Futbalu. V kolektive, vďaka, ktorému ťa poznávanie nových vecí bude baviť ale v prvom rade na to nebudeš nikdy sám.

Fotogaléria


Roztlieskavačky (ZU č. 32 Marta Vodová)

Krúžok roztlieskavačiek ponúka pre dievčatá možnosť naučiť sa základné zručnosti mažoretkového športu a tanca a pri tom zažiť veľa zábavy. Krúžok prispieva k rozvoju pohybových schopností, estetického cítenia a podporuje zdravý a aktívny životný štýl. Možnosť vystúpení na verejnosti, na podujatiach.

Plán činnosti krúžku.docx

Fotogaléria


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria