Stránky predmetovej komisie Telesná výchova

O predmetoch

 www.statpedu.sk

 

 

www.infovek.sk/predmety/telesna/index.php  

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

 

 

 

UČEBNÉ OSNOVY TELESNEJ VÝCHOVY

PRE 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

Vypracoval: PhDr. Jozef Sivák, CSc., PdF UK Bratislava

 

Námety k UO dodali: Doc. PhDr. Ladislav Žiga, CSc., PdF UPJŠ Prešov;

                                        PaedDr. Jozef Liba, CSc., PdF UPJŠ Prešov;

                                        PhDr. Estera Sailerová, PF PŠPg Nitra;

                                        PhDr. Eva Kopková, PF VŠPg Nitra.

 

Návrh UO posúdili a pripomienkovali: Doc. PhDr. Elvíra Trunečková, CSc.   

                                                                         a kol., PF UMB Banská Bystrica;

  Prof. PhDr. František Sýkora, DrSc.,  

  FTVŠ UK Bratislava;

  PhDr. Oto Majerský, ÚIC Bratislava;

  PaedDr. Soňa Kršiaková a a kol.,    

  PdF UK Bratislava;

  PaedDr. Marta Kubičová, ZŠ Bratislava;

  Mgr. Ivan Longauer, ZŠ Králiky;

  PaedDr. Pavel Dušička, MC Bratislava.

 

 

Inováciu učebných osnov koordinoval: Mgr. Ján Slezák  

 

 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 18. mája 1995 pod číslom

157/95-211 ako učebné osnovy pre 1.- 4. ročník základných škôl

Ciele       

 

            Telesná výchova je nezastupiteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov na školách všetkých stupňov a typov.

            Povinný vyučovací predmet je špecifický svojim zameraním na cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie detí  a mládeže, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Poskytuje základné teoretické a praktické telovýchovné vzdelanie z  vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným žiakom. Plní významnú kompenzačnú a motivačnú funkciu. Utvára kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesne výchove a k športu. Významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov uplatňovaním olympijských ideí v telovýchovnej a športovej činnosti. Napomáha k odhaľovaniu a rozvíjaniu pohybovo nadaných detí.

            V súlade s vekovými a individuálnymi predpokladmi je cieľom vyučovania telesnej výchovy, aby na konci 4. ročníka každý žiak:

-         mal vytvorenú základnú predstavu o význame TV – i o možnostiach jej využitia pre zdravie, zábavu, zdatnosť, odpočinok atď.;

-         vedel sa samostatne pripraviť na cvičenie (v telocvični, na ihrisku, v bazéne, na snehu, ľade, v prírode atď);

-         prejavoval záujem o TV, mal chuť cvičiť a prežíval radosť zo spontánnej  i riadenej telovýchovnej činnosti;

-         mal veku zodpovedajúcu úroveň kondičných a koordinačných schopností;

-         mal spoľahlivo osvojené pohybové zručnosti z učiva vymedzeného učebnými osnovami;

-         spoľahlivo rozlišoval obsah základných telovýchovných pojmov, vedel na ne správne reagovať i samostatne používať v rozhovore;

-         aktívne ovládal základnú terminológiu osvojovaných činností, bezpečne poznal jednoduché cvičenia, hry, súťaže, poznal ich význam, zmysel i možnosti uplatnenia v dennom režime;

-         mal primeranú schopnosť uplatniť osvojené poznatky ako vedomosti  v známom i menej známom telovýchovnom prostredí, ale taktiež v iných predmetoch a opačne;

-         bol schopný rozlíšiť dobre a zle vykonané cvičenie, vedel označiť chybu pri cvičení spolužiakov i u seba;

-         vedel samostatne zmerať pulzovú frekvenciu činnosti srdca a poznal k čomu sa tento údaj využíva v TV;

-         spoľahlivo poznal pravidlá najčastejšie využívaných  pohybových  i športových hier a súťaží a týmto sa uvedomele podriaďoval;

-         bol schopný organizovať a riadiť jednoduché hry pre spolužiakov;

-         prejavoval primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a zmieriť sa s prehrou;

-         prejavoval snahu  o estetický  pohybový  prejav i estetiku v odievaní;

-         prejavoval záujem o vlastné zdravie v podobe starostlivosti o hygienu tela i odevu, v podobe aktivity, ale i primeranej ostražitosti pri cvičení;

-         mal osvojené základné poznatky o negatívnom vplyve fajčenia, alkoholu, drog na zdravie, i na pohybový výkon;

-         mal osvojené základné hygienické zásady i návyky a prakticky ich využíval pred, počas i po skončení TV činnosti;

-         ovládal základné zásady bezpečnosti pri cvičení v rôznych podmienkach a prostredí a dôsledne ich používal v telovýchovnej činnosti;

-         vedel ošetriť drobné poranenia (sebe i spolužiakom);

-         mal tolerantné správanie i pocit zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom a starším;

-         prejavoval uvedomelý aktívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode.

            Od školy sa očakáva, aby pri plnení zdravotných, ale i ďalších úloh telesnej výchovy dôslednejšie využívala telovýchovné chvíľky v čase vyučovania ostatných predmetov, nepovinný predmet pohybová príprava, ale i ďalšie formy záujmovej školskej TV. Novým prvkom v prístupe k telesnej výchove je spolupráca a spoluzodpovednosť rodičov za zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov. Úlohou učiteľa je informovať pravidelne rodičov o stave ich detí, o oblastiach zaostávania a o jeho príčinách, a to so súčasným poskytovaním erudovanej inštrukcie smerujúcej k náprave, k zlepšeniu  výsledkov.

Na 1. stupni ŽŠ sa výraznejšie diferencujú ciele, úlohy a obsah podľa jednotlivých ročníkov.

 

-         1. ročník je adaptačný. Tomu zodpovedá výrazné zastúpenie spontánnych  pohybových činností a pohybových hier, v ktorých sa uplatňujú prirodzené pohyby (chôdza, beh, skoky, hody, lezenie atď.). Tieto činnosti sú motivačne posilňované slovom, riekankami, melódiou, rytmom. Žiaci sa učia a navykajú na organizáciu   vyučovania  telesnej výchovy, učia sa významu a technike jednotlivých cvičení a činností. Značná pozornosť sa venuje cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie tela žiakov.

-         2. a 3. ročníky sú prechodné. Ide v nich o postupný, primerane gradovaný prechod od spontánnosti a hravosti k prevažne riadenej činnosti. Narastá podiel súťaživých činností, športových prvkov a výkonov. Tomu zodpovedá primeraný nárast poznatkov. I naďalej sa venuje pozornosť cvičeniam, ktoré pozitívne vplývajú na správne držanie tela žiakov. Dominuje snaha o priebežný rozvoj bioenergetickej a funkčnej kapacity organizmu, ktorá pozitívne vplýva na proces osvojovania i zdokonaľovania pohybových zručností.

-         4. ročník je intenzifikačný. Zabezpečuje bezproblémový prechod na ciele a úlohy vyučovania telesnej výchovy v 5. ročníku 2. stupňa ZŠ.

Vyučovanie vo 4. ročníku sa preto vyznačuje zvýšenou obsahovou i organizačnou náročnosťou, zvýšeným podielom športových prvkov a činností, súťažami v týchto činnostiach, nárokmi na intenzitu pohybových podnetov, na myslenie a myšlienkové operácie. Očakáva sa tiež výraznejší podiel samostatnej a tvorivej činnosti žiakov.

 

Obsah

 

            Obsah  TV na 1. stupni ZŠ tvorí otvorený systém poznatkov, pravidiel, zásad, pohybových úkonov, operácií, činností atď., ktoré sa účelovo vyberajú z obsahu telesnej kultúry, ale i iných oblastí v záujme dosiahnutia vyššie uvedených cieľov.

            Na základe prevládajúcich znakov a dominantnej funkcie sa člení obsah telesnej výchovy do tematických celkov. S upozornením na potrebu rešpektovať zásadu primeranosti a vzostupnosti obsahu ponechávame výber učiva pre jednotlivé ročníky na učiteľa.

            Uvedené tematické celky sú základným učivom, ktoré je záväzné, ale odporúčaný rozsah tematických celkov tohto učiva je orientačný.

            Školám, ktoré na realizáciu obsahu niektorého tematického celku nemajú podmienky odporúčame riešiť tento problém vyšším dotovaním ostatných záväzných tematických kruhov, zaradením niektorej zo sezónnych činností, ale v najkrajnejších prípadoch i iných pohybových aktivít a cvičení, ktoré sa dajú realizovať vonku, prípadne v nezariadenom prostredí a v triede. 

            Všetky  obsahové zmeny majú rešpektovať zásady všestranného rozvoja žiaka a bezpečnosti  vyučovania telesnej výchovy.

            V iných prípadoch by nemalo dochádzať k vypusteniu základného učiva, ale ani k jeho výraznej redukcii.

 

Prehľad tematických celkov a ich rozsah v jednotlivých ročníkoch

 

                                                                                                        Ročník

Tematické celky

        1.

           2.

      3.   

     4.

Poznatky z TK

priebežne v každom ročníku

Poradové cvičenia a organizácia žiakov a činnosti v rôznom priestore

 

5 %

 

5 %

 

5 %

 

5 %

Prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, relaxačné a iné cvičenia

 

30%

 

20 %

 

20 %

 

10 %

Pohybové hry

35 %

20 %

20 %

10 %

Rytmická gymnastika a tanec

10 %

10 %

10 %

10 %

Základy  atletiky

10 %

20 %

20 %

20 %

Základy športových hier

-

15 %

15 %

25 %

Základy športovej gymnastiky

10 %

10 %

10 %

20 %

Plávanie (20 hod. kurz)

Zimná a letná turistika

Korčuľovanie, lyžovanie

a iné sezónne činnosti

podľa konkrétnych  podmienok pri úmernom krátení ostatných tematických celkov

Cvičenia v prírode

2x 3-4 vyučovacie hodiny  v každom ročníku

 

            Už počas 1. ročníka je potrebné obohacovať obsah telesnej výchovy i o najjednoduchšie postupy, formy a metódy sebazdokonaľovania, sebakontroly a sebahodnotenia. Priebežné osvojenie si uvedených prostriedkov  umožní efektívne plnenie domácich cvičení, vykonávaných za  spoluúčasti rodičov a neskôr i samostatne.

            Do obsahu telesnej výchovy patria aj piesne, riekanky, vyčítanky a pod., ktoré zvyšujú príťažlivosť vyučovacích hodín.

 

 

POZNATKY  Z  TELESNEJ  KULTÚRY

 

Ciele

 

            Osvojovanie poznatkov z telesnej kultúry, z hygieny, ale i aplikácia poznatkov osvojovaných v iných vyučovacích predmetoch v telesnej výchove napomáha:

-    stimulovať reč a myslenie žiakov v priebehu telovýchovnej činnosti;           

-    vytvárať základné podmienky pre uvedomelý rozvoj pohybových schopností, pre

      cieľavedomé osvojovanie pohybových zručností a celého radu životne dôležitých    

      návykov;    

-         formovať schopnosť sebapoznávania, sebakontroly, regulácie správania, správneho prístupu  k prijímaniu i prežívaniu pocitu únavy, ale i bolesti;

-         rozširovať sféru záujmu i na menej príťažlivé, ale pre zdravie, zdatnosť žiaka dôležité telovýchovné činnosti;

-         rozvíjať fantáziu a tvorivosť žiakov v telesnej výchove;           

-         formovať a upevňovať pozitívny vzťah žiakov k TV;

-         posilňovať aktivitu a samostatnosť žiakov v TV.

 

 

Obsah

 

-         Elementárne poznatky o význame telesnej výchovy (zdravie, telesná zdatnosť, pohybová výkonnosť, psychická odolnosť, rekreácia atď.).

-         Poznatky o význame vyučovacieho predmetu, o jeho  úlohách a cieľoch.

-         Elementárne poznatky o ľudskom tele, o činnosti srdca, pľúc atď.

-         Všeobecné poznatky o hygiene, životospráve, režime dňa a miesta pohybovej aktivity  v ňom.

-         Elementárne poznatky o škodlivosti fajčenia, alkoholu a drog na zdravie i na pohybový výkon.

-         Základné informácie o športových súťažiach a o ich význame.

-         Poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach v úlohe diváka.

-         Elementárne poznatky o poslaní, základných ideách olympizmu (symbol, vlajka, heslo, emblém, hymna) a aktualizácia OH.

 

 

PORADOVÉ  CVIČENIA  A ORGANIZÁCIA  ŽIAKOV  A  ČINNOSTÍ

V  RÔZNOM  PRIESTORE

 

Ciele

 

-         poznať rozdiel medzi spontánnou a organizovanou telovýchovnou činnosťou (kedy hra začína byť učením);

-         aktívne osvojené základné povely, všeobecne platné i dohovorené pokyny a signály (schopnosť rozlíšiť ich obsah verbálne i správnou pohybovou  reakciou);

-         správne pochopený význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu telovýchovnej a športovej činnosti, pre bezpečnosť,  lepšiu komunikáciu i využitie času na cvičenie;

-         schopnosť samostatného použitia základných povelov, platných i dohovorených signálov v úlohe vedúceho – kapitána družstva;

-         schopnosť organizovať nástup a podať učiteľovi hlásenie pred vyučovaním telesnej výchovy.

 

Obsah

 

Základné pojmy: cvičebná značka, čiara, priestor, jednotlivec, dvojica, skupina, družstvo,

rad, dvojrad, zástup, dvojstup atď.

Základné povely: Pozor!, Pohov!, Voľno!, Rozchod!, Končiť!, Vrad - nastúpiť !, Vzástup –

nastúpiť!, Pochodom – vchod!, Zastaviť – stáť!,  Vpravo (vľavo) – vbok!, Čelom – vzad!, Poklusom – vklus!, Cvičte so mnou!, Cvičte samostatne!, Cvičenie začať – teraz!, Docvičiť!, Vľavo  (vpravo) – zatočiť!

Poznatky:

-         o pravidlách a zásadách bezpečnostného správania sa a pohybu v telocvični, na ihrisku, v bazéne, v teréne, v pomocných zariadeniach (šatňa, umyváreň, sprcha, WC a pod.);

-         o správnom uchopení náčinia, náradia pri nosení, ukladaní manipulácii pred a po cvičení;

-         o správnom uchopení a držaní náčinia a náradia pred a v priebehu cvičenia;

-         o spôsoboch konania pri odhalení technickej chyby na náčiní a náradí, pri vlastnom poranení a poranení spolužiaka, pri náhlych zdravotných problémoch;

-         o zásadách a spôsoboch poskytovania 1. pomoci sebe i iným. 

Pohybové činnosti:

-         všetky pohybové úkony, operácie a činnosti vyplývajúce z obsahu vyššie  uvedených pojmov, základných povelov a poznatkov.

Poznámka: Počas nácviku a zdokonaľovania chôdze, pochodového kroku, ale i behu je vhodné využívať hudobný sprievod a spev žiakov.

 

 

PRÍPRAVNÉ KONDIČNÉ, KOORDINAČNÉ, KOMPENZAČNÉ A  RELAXAČNÉ CVIČENIA

 

Ciele

 

-         schopnosť spoľahlivo rozlíšiť cvičenia zamerané na rozvoj vytrvalosti, sily, rýchlosti, obratnosti, pohyblivosti;

-          pochopený význam vyššie  uvedených pohybových schopností pre správne držanie tela, zdravie vôbec, pre riešenie najzákladnejších životných potrieb a nepredvídaných situácií;

-         osvojená technika izolovaných pohybov i jednoduchších cvičení zameraných na upevnenie správneho držania tela a s inými zdravotnými účinkami (v rôznych postojoch a polohách s dôrazom na presnosť vykonávania  pohybov);

-         osvojená terminológia najfrekventovanejších cvičení a činností, schopnosť jej použitia pri cvičení i v rozhovore;

-         schopnosť využiť osvojené cvičenia doma s pomocou, ale neskôr i bez pomoci rodičov.

 

0bsah

 

Základné pojmy: názvy častí tela, názvy (terminológia) polôh častí tela, celého tela, atď.

názvy základného náčinia  a náradia

názvy jednotlivých druhov cvičení

Poznatky:

-         o význame používaných a vykonávaných cvičení pre zdravie, zdatnosť, pre ľahšie  osvojenie a upevnenie ďalších pohybových zručností i zvyšovanie pohybovej výkonnosti;

-         o základných prejavoch a reakciách organizmu na cvičenia s rôznym zameraním a o základných možnostiach a spôsoboch ich registrácie;

-         o spôsoboch (metódach) vykonávania jednotlivých cvičení;

-         o spôsoboch správneho dýchania pri cvičení;

-         o spôsoboch prípravy organizmu na vykonávanie jednotlivých druhov cvičení;

-         o hygienických zásadách pri cvičení;

-         o spôsoboch poskytovania dopomoci a záchrany pri cvičení;

-         o nebezpečenstve a rizikách pri cvičení.

 

Pohybové  činnosti:

 

Cvičenia bez náčinia:

-         motivačné (zábavné);

-         pre rozvoj tvorivosti (i s hudbou);

-         naťahovacie, dýchacie, uvoľňovacie, rýchlostno-silové (vykonávané    v anaeróbnej zóne metabolického krytia do 20 s.), vytrvalostné (vykonávané v aeróbnej zóne metabolického krytia nad 3 min.), obratnostné, flexibilné, kompenzačné, relaxačné.

 

Cvičenia s náčiním:

-         s krátkym a dlhým švihadlom;

-         s krátkou tyčou;

-         s lanom, obručou, šatkou, loptami, vrátane 1- 2 kg plnými loptami (s rôznym zameraním, podobne ako pri cvičeniach bez náčinia);

-         s netradičným náčiním (kartónové krabice, pieskové vrecúška atď.).

-          

Cvičenia s využitím náradia:

-         s lavičkami a na lavičkách;

-         na zvislom, vodorovnom a šikmom rebríku;

-         na rebrinách;

-         na kladine (kladinkách);

-         s využitím debny;

-         šplh na tyči (lane a inom vhodnom náradí);

-         s využitím hrazdy;

-         s využitím náradia  ako prekážkovej dráhy.

-          

Cvičenia v prírodných podmienkach:

-         s využitím predchádzajúcich cvičení bez – a s dostupným náčiním realizovaných v iných polohách;

-         s využitím terénnych nerovností;

-         s využitím ďalších terénnych prekážok, prostredia a klimatických podmienok.

 

 

POHYBOVÉ  HRY

 

Ciele

 

-         vytvorená základná predstava o význame hier;

-         osvojené základné hry, ktoré sa najčastejšie uplatňujú v TV, a to na úrovni dôkladného poznania pravidiel, osvojenej a v praxi uplatňovanej  techniky pohybových činností;

-         osvojený súbor nenáročných hier – schopnosť ich samostatnej organizácie a riadenia v kruhu spolužiakov v škole, i mimo školy;

-         schopnosť samostatne, i v spojení so spoluhráčom (-mi) riešiť herné situácie, ktoré vyplývajú z podstaty hry, vlastnej role a ktoré povoľujú pravidlá hry;

-         rozvinutý zmysel pre kolektívnosť a súčinnosť v hre, zmysel pre fair play;

-          schopnosť oceniť kvality súpera a zmieriť sa s prehrou s aktívnym nepokojom a snahou o vlastné zlepšenie.

 

Obsah

 

Základné pojmy: hráč, spoluhráč, súťažiaci, kapitán, protihráč, rozhodca, hrací priestor,

            hracia plocha, hracie pomôcky, body, zásahy a podobné druhy  hodnotenia, postavenie 

hráčov, obmena hry atď.

 

Poznatky:

-         o pravidlách, spôsoboch organizácie, rozhodovania, hodnotenia;

-         o zásadách bezpečnosti a hygieny pri hre v rôznych podmienkach (oblečenie a obutie pri hre a pod.);

-         o význame hier pre zdravie, zábavu, psychické uvoľnenie atď.   

 

Pohybové   činnosti:

-         pohybové hry pre úvodnú časť vyučovacej hodiny;

-         pohybové hry pre hlavnú časť vyučovacej hodiny so zameraním na:

a)  rozvoj rýchlostných schopností,

                  b)  rozvoj obratnostných schopností,

                  c) rozvoj silových schopností,

                  d) rozvoj vytrvalostných schopností,

e) osvojovanie a zdokonaľovanie elementárnych prvkov športových hier, atletiky,

gymnastiky, plávania, lyžovania, korčuľovania,

-    jednoduché úpolové hry (vo dvojici a v skupinách);

                  - hudobno-tanečné hry;     

                  - pohybové hry na ukľudnenie organizmu v záverečnej časti vyučovacej hodiny.

 

 

RYTMICKÁ  GYMNASTIKA  A  TANCE

 

Ciele

 

-         primerane rozvinutý zmysel  pre aktívne vnímanie hudby, jej zložiek (rytmus, 

      metodická línia, dynamika, takt,  tempo, forma) a ich adekvátne  pohybové  

      vyjadrenie;

-         schopnosť zladiť pohyb s jednoduchým hudobným alebo rytmickým sprievodom

navodeným riekankou, vyčítankou, potleskom, bubienkom a ďalšími ľahko   ovládateľnými hudobnými nástrojmi;

-         osvojené základné tanečné kroky (tanečné motívy) a 2-3 tanečné hry  (tance)  v každom ročníku podľa záujmu  a regionálnych tradícií;

-         osvojené základy techniky správnych a esteticky vykonávaných pohybových činností so zreteľom  na svalové úsilie, koordináciu tela a orientáciu v priestore;

-         schopnosť samostatnej pohybovej improvizácie na hudobnú predlohu uplatnením osvojenej techniky pohybových štruktúr – i s použitím náčinia;

-         primerane rozvinutá  tvorivosť, fantázia  a estetické cítenie prejavujúce sa v kvalite pohybového prejavu.

 

Obsah

 

Základné pojmy: rytmus, tempo, takt, dynamika, melódia, motív, tón, rytmický a hudobný

sprievod, tanečné držanie tela, tanečný krok, tanec (ľudový, umelý – klasický,

moderný), názvy tancov, moderná gymnastika (cvičenia s loptou, švihadlom, šatkou, obručou), pohybová tvorivosť (improvizácia)               

 

Poznatky:

-         o význame rytmickej gymnastiky a tanca (hľadisko fyziologické, psychické, estetické, spoločenského uplatnenia);

-         o technike vykonávaných cvičení s hudbou a tancom;

-         o vhodnom oblečení a obutí (zásady estetiky, bezpečnosti a hygieny).

 

Pohybové  činnosti:  

-         technika esteticky  vykonávaných pohybov horných a dolných končatín;

-         technika estetického držania hlavy a trupu (v rôznych polohách);

-         technika estetického kroku, chôdze, behu, poskoku, obratov a ich kombinácie;

-         rytmizované pohyby   v rôznych polohách (aj so zmenou tempa a rytmu);

-         napodobňovanie pohybu;

-         pohybová improvizácia (tvorivé vyjadrenie hudby, rytmu, vlastnej predstavy, nálady pohybom);

-         pohybové vyjadrenie zadaných motívov;

-         základné tanečné kroky v 2/4, 3/4 a 4/4 takte;

-         jednoduché tanečné hry a regionálne tance;

-         základy cvičení s náčiním (lopta, šatka, stuha, švihadlo a  i.) pri hudobnom  a rytmickom sprievode.

 

 

ZÁKLADY  ATLETIKY

 

Ciele

 

-         vytvorená základná predstava o význame atletických činností na zdravie, na  všestranný telesný a pohybový rozvoj;

-         primeraná schopnosť rozlíšiť základné atletické disciplíny;

-         spoľahlivo osvojená základná technika rýchleho a vytrvalostného behu, skoku do diaľku s rozbehom, skoku do výšky a hodu kriketovou loptičkou;

-         pochopené základy taktiky pri vytrvalostnom behu (rovnomerné rozloženie síl);

-         schopnosť súvislého vytrvalostného behu v trvaní 12 min.;

-         spoľahlivo osvojené základy pravidiel atletických disciplín (teoreticky i prakticky);

-         spoľahlivo osvojené zásady bezpečnosti a hygieny pri atletickej činnosti.

 

Obsah

 

Základné pojmy: atletická dráha, štart, cieľ, rozbežisko, doskočisko, odrazové pásmo, brvno,

            latka, kriketová loptička, meracie pásmo, stopky, štartové čísla, šprint, vytrvalostný

beh, polovysoký a nízky štart, skok do diaľky z rozbehu spôsobom skrčmo, skok do výšky (spôsoby – skočmý, strižný, valivý obkročmý flop) hod kriketovou loptičkou, názvy niektorých ďalších atletických disciplín

 

Poznatky:

-         o pravidlách a hodnotení  výkonov v atletických disciplínach;

-         o technike štartov, behu, skokov a hodov;

-         o taktike vytrvalostného behu;

-         o význame atletiky  a jednotlivých atletických disciplín;

-         o zásadách hygieny a bezpečnosti pri atletickej činnosti;

-         o atletických súťažiach a ich význame.

 

Pohybové činnosti:

-         prípravné hry s atletickými prvkami;

-         prípravné cvičenia je jednotlivé atletické disciplíny;

-         bežecká abeceda;

-         polovysoký a nízky štart;

-         beh na 30 – 50 m;

-         vytrvalostný beh nad 3 min., prerušovaný chôdzou;

-         súvislý, neprerušovaný vytrvalostný beh postupne od 3 do 12 min.;

-         činnosti zamerané na zdokonaľovanie techniky behu;

-         činnosti zamerané na rozvoj bežeckej rýchlosti a vytrvalosti, vrátane súťaží;

-         prekážkový beh (ako prekážky slúžia vyznačené čiary, prútiky a iné bezpečnostné predmety);

-         skok do diaľky z rozbehu (spôsob skrčmo – odraz z 50 cm  vyznačeného pásma);

-         skok do výšky (spôsob skrčmo, strihom, v závislosti od podmienok i flop);

-         hod kriketovou loptičkou  (z miesta, z chôdze, z rozbehu);

-         činnosti zamerané na zdokonaľovanie techniky skoku do diaľky, do výška hodu kriketovou loptičkou.   

 

 

ZÁKLADY  ŠPORTOVÝCH  HIER

(BASKETBAL,  HÁDZANÁ,  FUTBAL)  

 

Ciele    (pre všetky uvedené hry)

 

-         vytvorená základná predstava o význame športových hier (pre zdravie, rekreáciu, športové súťaženie);

-         schopnosť spoľahlivo rozlišovať jednotlivé hry;

-         osvojené elementárne herné činnosti jednotlivca (držanie lopty, prihrávky, spracovanie prihrávky, vedenie lopty, streľba);

-         schopnosť využiť osvojené herné činnosti jednotlivca pri nácviku základných kombinácií, ale i v zápase podľa zjednodušených pravidiel športových hier (minifutbal, minibasketbal, minihádzaná);

-         primeraná schopnosť plniť hráčske funkcie;

-         osvojené zásady hygieny a bezpečnosti v športových hrách;

-         osvojené zásady kultúrneho správania sa v hľadisku pri sledovaní zápasov v športových hrách v úlohe diváka.

 

Obsah

 

Základné pojmy: ihrisko (hracia plocha), čiary koncové, postranné, stredová, trestné územie,

bránkovište, hracia doba, polčas, hráč, brankár, obranca, útočník, kapitán, rozhodca, divák, lopta (pre jednotlivé športové hry), hustilka (pumpa), resp. kompresor, píšťalka, dres, futbal, minifutbal, basketbal, minibasketbal, hádzaná, minihádzaná, hod, kop, prihrávka, streľba, vedenie lopty, dribling atď.

 

Poznatky:

            - o význame jednotlivých hier;

            - o základných pravidlách osvojovaných športových hier;

            - o organizácii hráčov, organizácii hry, o počítaní skóre a výsledku hry;

            - o hygiene a bezpečnosti obliekania a obúvania;

            - o zásadách bezpečnosti a korektného súťaženia v športových hrách.

 

Pohybové činnosti:

 

a) Basketbal

- prípravné činnosti: držanie lopty,  nadhadzovanie a chytanie lopty namieste, v chôdzi,  

   v behu, vpred, vzad i bokom, podávanie lopty na mieste i za pohybu;

- základné herné činnosti jednotlivca:

            - prihrávky (strčením obojruč, o zem, horná jednoruč, sponad hlavy – všetky činnosti

               na mieste a v pohybe);

            -opakované  vedenie lopty pravou a ľavou rukou (dribling);

            - streľba jednou  rukou sponad hlavy;

            - streľba obojruč z miesta, po driblingu;

            - dvojtakt;

            - bránenie hráča;

- prípravné hry;

- minibasketbal.

 

b) Hádzaná

- prípravné činnosti: (ako  pri basketbale)

- základné herné činnosti jednotlivca:

-    prihrávky (horná jednoruč, od pleca, od boku, o zem – všetky činnosti  namieste a

     v  pohybe);

-    vedenie lopty (opakované pravou a ľavou rukou);

-         dribling, predhodením, trojkrokové vedenie lopty;

-         streľba (zhora v stoji z miesta, po prihrávke, v pohybe i po driblingu);

-         bránenie hráča;

-         hra brankára;

-         prípravné hry;

-         minihádzaná.

 

c) Futbal

- základné herné činnosti jednotlivca:

 -   vedenie lopty (vnútornou stranou, priamym a vonkajším priehlavkom striedavo    

      pravou a ľavou nohou);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-         prihrávky (vnútornou stranou, vnútorným a priamym priehlavkom striedavo pravou  a ľavou nohou, na mieste a v pohybe);

-         kontrola lopty (preberanie a spracovanie lopty nohou, stehnom, vrátane tlmenia lopty po vlastnom vyhodení, po vyhodení lopty spoluhráčom, po prihrávke   oblúkom – všetky činnosti namieste a neskôr i v pohybe);

-         streľba (z miesta, po vedení lopty, po prihrávke);

-          priamym, vnútorným, vonkajším priehlavkom;

-         centrovanie (vnútorným priehlavkom – z miesta i po vedení lopty);

-         hra hlavou (po vlastnom vyhodení lopty, po vyhodení lopty spoluhráčom – v stoji, v pohybe i vo výskoku);

-         bránenie hráča;

-         hra brankára;

-         prípravné hry;

-         minifutbal.

 

 

ZÁKLADY  ŠPORTOVEJ   GYMNASTIKY

 

Ciele 

-         vytvorená základná predstava  o význame gymnastiky pre zdravie, správne držanie  

      tela, pre celkový telesný a pohybový rozvoj;         

-         osvojené základné požiadavky na gymnastické cvičenia (presnosť, fixácia-spevnenie častí i celého tela, rytmus a dynamika);

-         osvojená sústava pohybových zručností a ovládanie kotúľov vpred a vzad, stojky na lopatkách, stojky na rukách, a to ako samostatných prvkov tak i vo väzbe;

-         zvládnutie preskoku cez kozu v postavení na šírku spôsobom roznožmo;

-         osvojené zásady hygieny a bezpečnosti;

-         osvojené (teoreticky i prakticky) zásady  poskytovania dopomoci a záchrany pri gymnastických cvičeniach.

 

Obsah

 

Základné pojmy: gymnastika, športová gymnastika, žinenka, gymnastický pás, odrazový   

            mostík, trampolinka, koza, švédska debna, cvičenie na náradí, lavička, kladina,

rebriny, akrobacia, preskok, názvy osvojovaných cvičení a polôh.

 

Poznatky:

-         o význame gymnastiky a jednotlivých gymnastických cvičení;

-         o technike vykonávania osvojovaných  gymnastických cvičení;

-         o estetických a ďalších požiadavkách na gymnastické cvičenia;

-         o spôsoboch hodnotenia gymnastických cvičení;

-         o zásadách hygieny a bezpečnosti a o spôsoboch poskytovania záchrany a dopomoci;

-          o gymnastických súťažiach a ich význame.

 

Pohybové činnosti:

Prípravné cvičenia a gymnastické hry zamerané na:

-         rozvoj pohyblivosti a ohybnosti;

-         rozvoj sily;

-         rozvoj obratnosti;

-         rozvoj rovnováhy;

-         gymnastického držania jednotlivých častí tela i celého tela;

-         osvojenie kotúľov  a stojky na lopatkách;

-         osvojenie stojky na rukách;

-         osvojenie odrazu z odrazového mostíka a trampolinky;

-         osvojenie zoskokov z vyšších polôh;

-         oboznámenie sa s gymnastickým náradím.

 

Akrobacia:

-         kotúľ vpred, metodické obmeny kotúľa vpred;

-         kotúľ vzad, metodické obmeny kotúľa m vzad;

-         stojka na rukách (vo dvojiciach – dopomoc zboku, proti sebe);

-         stojka na rukách;

-         prechod do kotúľa s dopomocou  učiteľa;

-         akrobatické kombinácie z kotúľov, stojok, obratov, rovnovážnych výdrží, poskokov a skokov.

 

Preskoky:

-         skoky prosté odrazom  znožmo z mostíka i trampolinky;

-         skoky na trampolinke;

-         roznožka cez kozu na šírku odrazom z mostíka;

-         výskok do vzporu kľačmo na debnu (kozu) na šírku odrazom z mostíka, zoskok;

-         výskok do vzporu drepmo na kozu (debnu) na šírku odrazom z mostíka, zoskok prehnute-vzpažiť von;

-         preskok cez kozu skrčmo odrazom z mostíka.

 

Poznámka: výšku náradia upraviť podľa výšky žiakov a ich odrazových schopností  

 

PLÁVANIE 

Ciele

-         vytvorená základná predstava o význame plávania pre zdravie, telesný a pohybový rozvoj, rekreáciu, pre život;

-         osvojený aspoň jeden plavecký spôsob tak, že žiak dokáže preplávať 50 m s prislúchajúcou obrátkou;

-         osvojená technika štartového skoku;                                               

-         spoľahlivo osvojené zásady a návyky hygieny  a bezpečnosti pri plávaní;

-         poznanie základných pravidiel osvojovaných plaveckých spôsobov.

 

Obsah

 

Základné pojmy: bazén, voľná vodná plocha, tok, plavecký spôsob – prsia, kraul, znak, delfín, štartový skok, obrátka, splývanie, záber, dohmat  atď.

Poznatky:

-         o význame plávania;

-         o technike osvojovaných plaveckých spôsobov;

-         o pravidlách;

-         o hygiene a bezpečnosti pri plávaní; 

-         o súťažiach v plávaní a ich význame.

 

Pohybové  činnosti:

Prípravné cvičenia a hry:

-         na oboznámenie sa s vodou;

-         na nácvik správneho dýchania;

-         na orientáciu vo vode a pod vodou;

-         na nácvik splývania;

-         na osvojenie plaveckej techniky;

-         skoky do vody z nízkych polôh;

-         štartový skok;

-         nácvik jedného plaveckého spôsobu (prípadne i ďalších),

-         obrátka.

 

LETNÁ  A  ZIMNÁ  TURISTIKA

 

Ciele           

 

-         vytvorená základná predstava o zdravotnom, poznávacom, rekreačnom, celkovo kultúrno-spoločenskom význame  turistiky;

-         schopnosť rozlíšenia základných foriem turistiky s uvedením základnej charakteristiky i významu;

-         vytvorená základná predstava o možnostiach, ktoré poskytuje príroda pre pohybovú rekreáciu v rôznych ročných obdobiach;

-         vytvorené základy pozitívneho, aktívneho vzťahu k životnému prostrediu a k prírode;

-         osvojená technika chôdze s primeranou záťažou v teréne a schopnosť orientácie v otvorenej krajine;              

-         spoľahlivo osvojené elementárne odborno-technické vedomosti a zručnosti, ktoré umožňujú účasť v jednoduchších formách letnej i zimnej turistiky;

-         schopnosť určiť svetové strany a zorientovať mapu podľa buzoly;

-         spoľahlivo osvojené základné dopravné, turistické i topografické značky (znalosť ich obsahu i použitia);

-         schopnosť zvládnuť turistickú trasu v nenáročne členitom teréne v dĺžke do 10 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Obsah

 

Základné pojmy: turistika (pešia, vodná, moto, cyklo, lyžiarska), vychádzka, výlet,

            putovanie, táborenie, turistická obuv, oblečenie, výstroj a výzbroj (plecniak, stan,

mapa, buzola, spací vak, kotlík  atď.), ohnisko, zdroj pitnej vody, pochodová trasa, značková, neznačková  trasa (cesta) orientácia, orientačný bod, informačné tabule, turistická značka, svetové strany, chránená oblasť atď.

 

Poznatky:

-         o význame turistiky;

-         o spôsoboch pohybu v nenáročnom teréne;

-         o správaní sa v lese, pri vode, v chránenom území;

-         o výbave, oblečení, spôsobe balenia na turistickú akciu podľa dĺžky trasy, počasia,   profilu terénu a pod.; 

-         o vybavení  lekárničky a spôsoboch poskytovania 1. pomoci pri drobných

      poraneniach, pri prenose poraneného;

-         o zásadách hygieny a bezpečnosti pri turistike a pobyte v prírode;

-         o obsahu a spôsobe zhotovenia KPZ (krabička poslednej záchrany);

-         o zásadách stravovania a pitia, stavania ohniska a jeho likvidácie;

-         o turistických a topografických značkách a o základných dopravných značkách;

-         o orientácii v prírode (podľa prírodných úkazov, pomocou mapy a buzoly).

 

Pohybové činnosti:

 

-         chôdza s prekonávaním primeraných prírodných prekážok;

-         chôdza striedavá s poklusom a plnením, rôznych úloh (hľadanie, určovanie vzdialenosti, hádzanie na cieľ atď.);

-         beh v teréne po vyznačenej  trase gradovane (postupne od 3 do 12 min.); 

-         beh  v teréne s prekonávaním primeraných prírodných prekážok;

-         prekonávanie prírodných prekážok preskakovaním, podliezaním, rúčkovaním, šplhaním a pod.;

-         dvíhanie a nosenie primeraných bremien, hádzanie  a vrhanie predmetov;

-         námetové hry v prírode s využitím netradičného materiálu a predmetov;

-         jazda na kolobežke, bicykli, saniach, lyžiach atď.;

-         hry a súťaže zamerané na orientáciu v teréne (základy orientačného behu). 

 

KORČUĽOVANIE

 

Ciele

 

-         vytvorená základná predstava o význame korčuľovania pre zdravie, rekreáciu a ďalšie športové uplatnenie;

-         osvojená zručnosť bezpečnej jazdy so schopnosťou reagovať na pohyb korčuliarov zmenou smeru jazdy zrýchlením, spomalením a zastavením;

-         osvojené zásady bezpečnosti a hygieny.

 

Obsah

 

Základné pojmy: prírodný (umelý) ľad, otvorené, kryté klzisko, korčule, jazda na korčuliach,

korčuľovanie, krasokorčuľovanie, hokej, rýchlokorčuľovanie, názvy základných činností na korčuliach

Poznatky:

-         o význame  korčuľovania;

-         o zásadách bezpečnosti a hygieny pri korčuľovaní;

-         o správnom oblečení, obutí, ošetrovaní  korčúľ;

-         základné informácie o súťažiach (hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie.

 

Pohybové činnosti:

 

- chôdza na korčuliach mimo ľadu, striedavé státie na jednej nohe (drevená alebo gumená

   podložka);

- jazda vpred (jednooporová, dvojoporová) pri mantineli alebo inej pomôcke;

- zastavenie jednostranným a obojstranným prívratom;

- zastavenie znožmo;

- zastavenie dvojoporové;

- zatáčanie prekladaním vpred;

- zatáčanie prekladaním vpred;

- jazda vzad;

- obrat po jazde vpred do jazdy vzad;

- jazda vpred na vytrvalosť ( nad 3 min.);    

- jazda  na rýchlosť (opakovane – do 30 min.);

- zdokonaľovacie a herné cvičenia;

- prípravné cvičenia zamerané na hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie;

- hry a súťaže na ľade.

 

LYŽOVANIE

 

Ciele

 

- vytvorená základná predstava o význame lyžovania pre zdravie, telesný, funkčný 

   a pohybový  rozvoj, pre rekreáciu, pre kultúrno-poznávacie hodnoty;

- osvojené základné lyžiarske zručnosti a vedomosti na úrovni schopnosti bezpečného pohybu 

   na  zjazdových, prípadne bežeckých lyžiach  v nenáročnom teréne;

- schopnosť samostatnej prípravy na lyžovanie;

- osvojené zásady bezpečnosti a hygieny;

- osvojené zásady ochranu prírody počas lyžovania.

 

Obsah

 

Základné pojmy: lyže (zjazdové, bežecké, skokanské), bezpečnostné viazanie, lyžiarska  

obuv, palice, lyžiarske oblečenie, lyžiarske vosky, zjazd, slalom, beh na lyžiach, skok na lyžiach, zjazdová, slalomová, bežecká trať, stopa, orientačná značka, tabuľa atď.

 

Poznatky:

-  o význame pohybu na lyžiach;

- o lyžiarskych súťažiach a ich význame;

- o pravidlách;

- o zásadách pohybu na lyžiach a bezpečnosti pri lyžovaní;

- o ošetrovaní lyží, obuvi a lyžiarskeho oblečenia atď.

 

Pohybové činnosti:

- základná  manipulácia s lyžami;

- nosenie, pripínanie, odopínanie lyží;

- obraty na rovine (prešľapávaním – prívratom, odvratom, kombináciou prívrat – odvrat, 

   prednožením,  zanožením, prekročením);

- chôdza sunom a sklzom;

- výstupy (pridupom, stranou, šikmo stranou, obojstranným odvratom);

- priamy zjazd a modifikácia zjazdu;

- brzdenie zjazdu;

- korčuľovanie na lyžiach;

- odšľapávanie;

- prechod terénnou nerovnosťou;

- prípravné cvičenia pre základný oblúk;

- základný oblúk a jeho modifikácia;

- plynulá jazda  v mierne náročnom teréne s reguláciou rýchlosti brzdením obojstranným 

  prívratom;

- plynulá  jazda v mierne náročnom teréne, regulácia rýchlosti pomocou základných oblúkov;

- jazda v bránkach;

- základné činnosti behu na lyžiach (chôdza sunom, sklzom, striedavý beh dvojdobový, beh  

  jednodobový a dvojdobový so súpažným odpichom).

 


Poznámky a metodické odporúčania k organizácii a riadeniu vyučovania TV

na 1. stupni základnej školy

 

            Predpokladom  splnenia cieľov telesnej výchovy:

-         dôkladná realizácia všetkých, učebným plánom určených vyučovacích hodín telesnej  výchovy;

-         zvýšenie odbornosti vyučovania telesnej výchovy;

-         dôkladné všestranné poznanie každého žiaka;

-         účelné plánovanie i cieľavedomá príprava výchovno-vzdelávacieho (telovýchovného) procesu,  a to vo vzťahu k aktuálnej úrovni pripravenosti  žiakov a reálnym materiálnym podmienkam pre TV;

-         využívanie  moderných progresívnych postupov, foriem a metód práce;

-         systematická kontrola, vyhodnocovanie a evidencia  výsledkov;

-         pravidelné oboznamovanie žiakov s výsledkami a objektívne diferencované hodnotenie;

-         pravidelné informovanie vedenia školy a rodičov  o výsledkoch žiakov;

-         aktívny záujem vedenia školy o úroveň vyučovania telesnej výchovy a dosahované výsledky;

-         pravidelná  realizácia  telovýchovných chvíľok v rámci vyučovania náukových, ale i ostatných výchovných predmetoch;

-         zmysluplné a účelné využívanie prestávok s pohybovým obsahom realizovaným vonku;

-         vytváranie podmienok pre ďalšie formy pohybovej aktivity a aktívna účasť žiakov na nich;

-         kontakt učiteľa s ošetrujúcim lekárom;

-         kontakt s cvičiteľmi a trénermi zaoberajúcimi sa výberom a prípravou detí pre šport.

 

Základným prostriedkom dôkladného poznania každého žiaka je systematické, mnohostranné sledovanie každého jedinca v priebehu telovýchovnej činnosti. Dôležité sú rozhovory  so žiakmi.

Ku kontaktným prostriedkom poznávania žiakov zaraďujeme priamu kontrolu úrovne osvojenia pohybových zručností a vedomostí, rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti, ale i výkonnosti v osvojovaných telovýchovných a športových činnostiach a disciplínach.

K ďalším prostriedkom poznávania žiakov patria rozhovory s rodičmi, ošetrujúcim lekárom, konzultácie  s ďalšími učiteľmi, vedúcimi záujmových útvarov, prípadne i staršími súrodencami.

Pri plánovaní didaktického (telovýchovného) procesu sa má riadiť učiteľ osnovami, školskými zákonmi, inštrukciami a metodickými odporúčaniami.

Pri plánovaní čiastkových cieľov, od ročníkových až po ciele pre jednotlivé  vyučovacie hodiny má učiteľ vychádzať:

-         zo štruktúry finálnych cieľov;

-         z poznania žiakov (zdravotný stav, telesná zdatnosť, pohybová výkonnosť, záujmy, predchádzajúca pohybová skúsenosť atď.);

-         z konkrétnych priestorových a materiálových podmienok školy.

Ak sa žiakom predkladajú ciele v primeranej podobe, potom plnia i motivačnú a stimulačnú funkciu. Vymedzené ciele majú obsahovať aj normu kvality splnenia,   prípadne podmienok za akých má a môže byť splnený (napr. s pomocou, samostatne, v nových, sťažených podmienkach).

Základným prostriedkom na dosiahnutie plánovaných cieľov telesnej výchovy je obsah učiva. Obsah učiva je členený do tematických celkov. Plánovanie  konkrétneho učiva musí vychádzať z cieľov, rešpektovať vývojové osobitosti, ale konkrétne materiálne podmienky školy.

V 1. ročníku vyžívame  učivo  viacerých tematických celkov. Od 2. ročníka je možné uplatňovať v hlavnej časti hodiny výuku s prevažujúcim obsahom jedného tematického  celku. Zvyšovanie emocionality, a tým i koncentrácie pozornosti žiakov v takých vyučovacích hodinách umožňuje striedanie podmienok pre danú činnosť, súťaže v činnosti, činnosť vo forme hry atď.

Čisto monotematicky zamerané hlavné časti vyučovacích hodín odporúčame plánovať až vo 4. ročníku ako zámerne modelovanú prípravu na vyučovanie telesnej výchovy v 5. ročníku ZŠ.

Zastúpenie učiva jednotlivých tematických celkov by malo rámcovo zodpovedať proporciám uvedeným v tabuľke. Pri iných úpravách obsahu učiva podmieneným zlým materiálnym vybavením alebo naopak vhodnými podmienkami na realizáciu sezónnych činností, prípadne plávania, by nemalo dochádzať k vypusteniu, ale  ani k výraznej redukcii niektorého tematického celku. Pri akejkoľvek úprave obsahu mal by mať učiteľ na zreteli základné ciele stanovené UO a bezpečnosť vyučovania.

Poznatky z telesnej kultúry, poradové cvičenia a organizačné činnosti, prípravné kondičné, koordinačné, kompenzačné a relaxačné cvičenia sa podľa potreby uplatňujú v každej vyučovacej hodine vo všetkých ročníkoch. V prípade poradových a organizačných cvičení sa počíta s tým, že v 1., 2. a 3. ročníku pôjde o ich osvojenie a upevnenie. Vo 4. ročníku uplatňujeme tieto cvičenia na účelnú organizáciu činnosti, v priebehu ktorej vedieme žiakov k precíznejšiemu prejavu v poradových a organizačných cvičeniach.

Výraznou časovou dotáciou určenou pre prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné a relaxačné cvičenia v 1. ročníku sledujeme:

-         nevyhnutnosť predísť oslabeniu organizmu, zhoršeniu držania tela atď. v dôsledku obmedzenia spontánnych pohybových možností zapríčineného zmenou režimu detí po nástupe do školy;

-         vytvorenie časovej rezervy, ktorá je potrebná na primerané osvojenie týchto, permanentne aktuálnych cvičení.

Menšia časová dotácia pre tieto cvičenia vo 4. ročníku je relatívna, pretože sa aktuálne počíta s väčším objemom a intenzitou všestranne rozvíjajúcich cvičení v prípravných častiach vyučovacích cvičení v prípravných častiach vyučovacích hodín, ktoré umožní ich dôkladnejšie osvojenie i upevnenie v predchádzajúcich ročníkoch. Ďalší dôvod nižšej dotácie týchto cvičení vyplýva z aktuálnej potreby zvyšovať objem a intenzitu zaťaženia žiakov už i osvojenými a upevnenými pohybovými hrami, osvojenými a upevnenými špecifickými atletickými, gymnastickými a hernými činnosťami, ale i súťažami v týchto činnostiach. Takýto prístup  k špecifickým, športovo orientovaným činnostiam je aktuálny ako z hľadiska potreby dosiahnuť docilitu (trvanlivosť) ich osvojenia, tak i z hľadiska potreby zvyšovať výkonnosť v týchto činnostiach.

Posilňovanie a rýchlostno-silové cvičenia zaraďovať po dostatočnej príprave organizmu.

Nevhodným je lokálne i celkové preťažovanie organizmu neprimeranou záťažou, náročnejšie izometrické cvičenia, ale i cvičenie v nevhodných poveternostných a ekologických podmienkach.

Do vyučovacích hodín telesnej výchovy je možné zaraďovať i strečingové cvičenia a cvičenia jogy, a to vo forme hatajogy, dýchacích a relaxačných cvičení, prípadne i cvičenia iných zdravotne zameraných pohybových systémov. Zaradenie týchto cvičení je však podmienené dôkladnou teoretickou a praktickou prípravou učiteľa.

Učivo tematických celkov gymnastiky, rytmickej gymnastiky a tancov, atletiky, pohybových a športových hier sa zaraďuje v súlade s požiadavkami na rozvoj organizmu žiakov, ich motoriky vo všetkých ročníkoch, a to v naznačených proporciách. Výnimku  tvoria základy športových hier v 1. ročníku, kde dominantné postavenie majú pohybové hry. Nezaradenie športových hier do 1.ročníka vychádza z poznania, že osvojovanie základných manipulačných zručností a jednoduchých činností s loptami rôzneho druhu je možné v tomto ročníku v priebehu jednoduchých pohybových hier s využitím lopty ako náčinia, ale i predmetu  hry.

Tematické celky plávanie, turistika a pobyt v prírode, korčuľovanie a lyžovanie sa zaraďujú a organizujú podľa podmienok škôl v jednom alebo i viacerých ročníkoch v odporúčanom rozsahu (maximálne 3O vyučovacích hodín – počíta sa s 3 hodinami TV týždenne) pri proporcionálnom krátení ostatných tematických celkov. Plávanie sa organizuje  spravidla vo forme 20 hodinového kurzu (podľa smerníc MŠ SSR 16958/79-20 z r. 1979 a informácie SŠP pri hradení finančných nákladov na plavecký výcvik – č. 5 5804 – zo dňa 3.9.1990).  Turistiku a pobyt v prírode, korčuľovanie a lyžovanie by mali organizovať vo vyučovacích hodinách všetky školy s vhodnými podmienkami.

Sústredené vyučovanie sezónnych činností odporúčame len školám s nevhodnými podmienkami. Na vyučovanie sezónnych činností nemá škola nárok na štátny príspevok.

Všetkým školám odporúčame realizovať čo najviac vyučovacích hodín vonku, na vzduchu.

Z hľadiska efektívneho plnenia cieľov telesnej výchovy je nevyhnutné dôsledne rešpektovať i uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti, zákonitosti motorického učenia, overené postupy, formy a metódy telesného a pohybového zdokonaľovania, rozvoja psychomotorických  schopností, všeobecnej pohybovej výkonnosti, správneho držania tela žiakov.

Dôsledné rešpektovanie individuálne rozdielnej úrovne geneticky podmieneného základu telesného rozvoja a rozvoja psychomotorickcýh schopností  predpokladá citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu telesnej výchovy. Ten sa vzťahuje najmä na medziosobné  porovnávanie motorických a fyzických výkonov žiakov. I preto sa v 1. ročníku odporúča podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické výkony, ako cieľové kategórie, emocionalite, t.j. hre, radosti z pohybu, spolupatričnosti. Na takto vytvorenom základe sa odporúča v 2. a3. ročníku (za spoluúčasti rodičov) priebežne formovať racionálne jadro motivácie k TV a telovýchovnej aktivite, prebúdzať a posilňovať  túžbu po súťaživosti i potrebe lepšieho výkonu.

Za účelom  zvýšenia efektivity TV pri plnení zdravotných cieľov sa odporúča zadávať žiakom  vhodné,  na dobrej úrovni osvojené domáce cvičenia.

Zvyšovanie efektivity vyučovania  telesnej výchovy predpokladá využívať  poznatky z TK. V sprístupňovaní poznatkov žiakom je potrebné vidieť významný prostriedok zasahujúci nielen intelektuálne, ale i psychické, emocionálne, vôľové mravné štruktúry osobnosti žiakov.

Základnou organizačnou formou telesnej výchovy je vyučovacia hodina v trvaní 45 minút. V celoročnom pláne sa počíta s 99 vyučovacími hodinami.

Telesnej výchovy sa zúčastňujú všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny. Žiaci zdravotne oslabení (III. zdravotná skupina) sa zúčastňujú telesnej výchovy s úľavami v tých činnostiach, ktoré by boli kontraindikáciou (úľava na základe pokynov ošetrujúceho lekára). Odporúča sa, aby sa zdravotne oslabení žiaci zúčastňovali ZTV, ktorá sa vyučuje podľa   samostatných učebných osnov.

Uvoľnenie žiaka z TV na dobu 3 mesiacov je možné na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Uvoľnenie na dlhšiu dobu  povoľuje telovýchovný lekár oddelení nemocníc s poliklinikou na návrh ošetrujúceho lekára.

Telesná výchova na 1. stupni základnej školy sa vyučuje koedukovane. Obsahové a didaktické rozdiely vo vyučovaní chlapcov a dievčat sú možné  vo 4. ročníku v tematických celkoch rytmická gymnastika a základy  športových hier.

Počty žiakov na vyučovaní telesnej výchovy sa stanovujú podľa inštrukcie MŠ SR o základnej škole.

Bezpečnosť v telesnej výchove zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celú dobu vyučovacej hodiny, rešpektovaním OU, podmienok žiakov (zdravotný stav a i., účelnou organizáciou činností a priestoru, používaním zodpovedajúcich postupov, foriem a metód práce, vydávaním jasných, presných a žiakom zrozumiteľných povelov a pokynov, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti v rôznych  podmienkach a situáciách, permanentnou kontrolou  stavu náčinia a náradia.

Plávanie sa vyučuje v bazénoch. Žiaci sa delia do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. Za bezpečnosť žiakov pri presune na miesto vyučovania zodpovedá učiteľ. Za bezpečnosť pri vyučovaní zodpovedá pedagogický pracovník poverený vedením výcviku.

Korčuľovanie sa povoľuje na umelom a prírodnom klzisku (nie na zamrznutej vodnej hladine).

Z hľadiska hygieny telesnej výchovy je nevyhnutné udržiavať cvičebné priestory v čistote. Teplota vzduchu v cvičebných priestoroch má byť v rozmedzí 16-20˚C. Nutné je pravidelné vetranie. Po vyučovaní telesnej výchovy má byť umožnená žiakom možnosť umytia, prípadne i osprchovanie tela. Do telocvične, resp. iných krytých cvičebných priestorov sa vstup povoľuje iba v čistých prezúvkach. Rovnaká obuv sa nemá používať na cvičenie v telocvični i na ihrisku. Podobná zásada platí pre obuv slúžiacu na bežné prezúvanie v škole a obuv na telesnú výchovu. Cvičebný úbor a obuv žiakov i učiteľa musia zodpovedať nielen zásadám hygieny, ale i bezpečnosti.

Učiteľ má viesť o postupoch a výsledkoch práce prehľadnú evidenciu. Dbá, aby údaje o každom žiakovi boli zaznamenávané na samostatné karty a obsahovali: výkony, prejavy, somatometrické údaje, lekárske odporúčania a obmedzenia, účasť na súťažiach a v mimoškolskej TV a pod. Na testovanie pohybovej výkonnosti sa odporúča Metodický pokyn MŠ SR (Moravec – Labudová, Bratislava 1990).

V telesnej výchove sa žiaci hodnotia ústne a písomne bez klasifikácie. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne  zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i angažovanosť v telesnej výchove. Za týchto okolností prevládajúcim znakom v smere k žiakovi by malo byť pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom ďaleko odbornejšie, komplexnejšie, objektívnejšie, ale z hľadiska pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.

Odporúča sa, aby všetku činnosť v telesnej výchove sprevádzala vzájomná úcta, rešpektovanie individuality žiaka, jeho svedomia, názorov, postojov, zodpovednosť, náročná láskavosť, nezištná pomoc, príjemné citové ladenie, aktívny optimizmus, povzbudivý – v citovej norme – ostrý tón, skutočné zaujatie.    

 

 

Zdroj:   www.statpedu.sk

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  0911 784 763,
  0911 249 627
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria